Soojusmajanduse arengukava

14.02.17

 

07.12.2016.a Narva-Jõesuu Linnavolikogu määrusega nr 81 võeti vastu "Narva-Jõesuu linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026"

Toimetaja: RIINA JOHANNES
12.08.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu linna arengukava 2011-2025 (koos eelarvestrateegiaga aastateks 2017-2020) on Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 03.08.2016 istungil otsustatud suunata Narva-Jõesuu linna volikokku kinnitamiseks.

2015. aastal kinnitatud Narva-Jõesuu linna arengukava 2011–2025 redaktsiooniga võrreldes on olulisemaks muudatuseks linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 uuendamine, tegevuskava (arengukavas ptk-id „Tegevused") ajakohastamine (välja on jäetud 2015. aastal ellu viidud tegevused ning linnavalitsuse ametnike ettepanekul on muudetud tegevuste sõnastust ja/või lisatud uusi tegevusi) ning arengukava teksti täpsustamine (sealhulgas on uuendatud rahvastikku ja maksumaksjaid iseloomustavaid andmeid, teenuseid osutavate ettevõtete nimetused, jne).

Arengukava on dokument, millega määratakse linna pika- ja lühiajalise arengu eesmärgid ja nende elluviimiseks kavandavad tegevused. Arengukava arvestab tasakaalustatult majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

Narva-Jõesuu linna arengukava 2011-2025 ( 2016.a redaktsioon )

Toimetaja: RIINA JOHANNES
15.06.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et on koostatud Narva-Jõesuu linna arengukava 2011-2025 muutmise eelnõu.

Ettepanekud eelnõu täiendamise ja muutmise kohta palume esitada kuni 6. juulini 2016.a e-posti aadressil info@narva-joesuu.ee või Narva-Jõesuu Linnavalitsuse aadressil Koidu 25, 29023 Narva-Jõesuu.

Narva-Jõesuu linna arengukava 2011-2025 muutmise eelnõu

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Arengukavad

23.07.15
Toimetaja: RIINA JOHANNES
17.08.15

 

Narva-Jõesuu linn arengukava aastataks 2011-2025 ( 2015.a seisuga )

Toimetaja: RIINA JOHANNES
22.06.15

 

Teade meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" projektiettepanekute esitamise kohta Narva linnapiirkonnas.

Narva linnapiirkond hõlmab järgnevaid omavalitsusi: Narva linn, Narva-Jõesuu linn, Vaivara vald.

 

Narva linnapiirkonna keskuslinn Narva kuulutab välja projektiettepanekute esitamise võimaluse meetmesse "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng".

Meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" raames toetatavate tegevuste eesmärgid on:
1) suurendada säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu;
2) taaselavdada olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades.

Meetme määrus on leitav:
 https://www.riigiteataja.ee/akt/106032015027.

Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2025 on leitav:
https://www.riigiteataja.ee/akt/404042015032.
Meetme raames ei toetata projekte, mis ei vasta linnapiirkonna strateegiale.

Meetme määrusele ning Narva linnapiirkonna strateegiale vastavate projektiettepanekute esitamise tähtaeg on 17.07.2015 kl 15.00. Projektiettepanekud tuleb esitada etteantud vormil digitaalselt allkirjastatuna aadressil: areng@narva.ee.

Projektiettepaneku vorm.

Lisainfo:
Anne Veevo
Projektide teenistuse juhataja
Arenduse ja Ökonoomika Amet
Narva Linnavalitsus
Tel. 3599080
E-post:
anne.veevo@narva.ee

Toimetaja: RIINA JOHANNES