21.07.17

1.1.  11.05.2017 laekus Brem Kinnisvarahooldus OÜ`lt  (registrikood 10327044, Juriidiline aadress Tulika 15/17, Tallinn) Narva-Jõesuu Linnavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotlus. Taotluse kohaselt oleks detailplaneeringu koostamise eesmärgiks määrata ehitusõigus Aia tn 4 maaüksusele (katastritunnus 51301:002:0013, pindala 12309m2,  sihtotstarve 100% ärimaa) kolme majutushoone (kuni 16 korrust ja 2 maa-alust korrust parkimiseks) ja üks maa alune ehitise (bassein) rajamiseks. Planeeringuga määrataks ka vajalike tehnovõrkude vajadus ja asukohad.

1.2.  Kehtivas Narva-Jõesuu linna üldplaneeringus on Aia tn 4 maa-ala juhtotstarbeks määratud „teenindus- ja tervishoiumaana". Ala on ümbritsetud tervishoiu- ja puhkeasutustega. Aia tn 4 asub endine üheksa korruseline tervishoiu hoone.

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Metsa 3 detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu.

8.12.15

27.11.2014.a kell 15.00 Valges Saalis aadressil Kesk 3, Narva-Jõesuu toimub Narva-Jõesuu Metsa 3 detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu.

Planeering oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 19.02.2013.a korraldusega nr 49. OÜ Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Narva-Jõesuu linna arengukavast, mille kohaselt peab aastaks 2015 linnas olema rajatud ja varustatud kompleks kultuuri- ja spordiürituste aastaringseks läbiviimiseks (avalik esinemiskoht ning lava rajamine). Linnavolikogu 30.01.2013.a. otsusega nr 140 seati tähtajaline tasuline hoonestusõigus OÜ Geneva kasuks mille kohaselt kohustus OÜ Geneva püstitada Metsa 3 kinnistule vabaõhu kontserdisaali, mille ehitamiseks on vajalik detailplaneeringu olemasolu.  Planeeringuala kattub Metsa tn 3 kinnistu piiridega (katastritunnus 51301:007:0026, pindala 21912 m2). Kinnistu on hoonestamata, suures osas kaetud kõrghaljastusega.

Detailplaneeringu põhieesmärgiks on Metsa 3 kinnistu ehitusõiguse määramine uue vabaõhu kontserdisaali ning seda teenindavate ehitiste püstitamiseks. Planeeritava krundi kavandatav kasutamise sihtotstarve on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.09.14
19.08.2014

11.09.2014.a kell 14.00 Linnavolikogu Saalis aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu toimub Narva-Jõesuu linna L.Koidula 107 kinnistu detailplaneeringueskiisi avalik arutelu.

 

Detailplaneering oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.04.2014.a otsusega nr 23. 

L. Koidula 107 kinnistu omanik esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks L. Koidula 107 riigikaitsemaa kinnistul. Taotluse kohaselt planeeringuga soovitakse muuta kinnistu piire ning moodustada sellest kuus elamumaa krunti eesmärgiga uute üksikelamute ja selle abihoonete püstitamiseks.

 

Detailplaneeringu eesmärkideks on krundile ehitusõiguse määramine uute üksikelamute ja selle abihoonete püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; olemasoleva kinnistu krundipiiride muutmine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Planeeritava ala 18419 m2 ning see hõlmab L. Koidula 107 kinnistut katastritunnusega 51301:012:0041. Katastriüksuse sihtotstarve on riigikaitsemaa 100%

                       

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on L. Koidula 107 krundi maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud haljasalade maa.  Planeeringuga kavandatakse muuta see üksikelamute maa-alaks (EE).

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

 

Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.09.14
19.08.2014

11.09.2014.a kell 10.00 Linnavolikogu Saalis aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu toimub Narva-Jõesuu linna Jaan Poska 56 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu.

 

Detailplaneering oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.09.2013.a otsusega nr 167.  Detailplaneeringuala on ca 2023m2 ning see hõlmab Jaan Poska 56 kinnistut katastritunnusega 51301:004:0040. Katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%, ning seda planeeringuga ei muudeta.

Detailplaneeringu eesmärgiks on hetkel hoonestamata krundile ehitusõiguse määramine uue 3-4 korruselise korterelamu püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; krundi tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Algatava detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine planeeritava ala ulatuses. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

 

Detailplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.09.14
11.07.2014

30.07.2014.a kell 10.00 Linnavolikogu saalis aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu toimub Narva-Jõesuu linna Jaan Poska 56 kinnistu detailplaneeringuavalik arutelu.

 

Detailplaneering oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.09.2013.a otsusega nr 167. Detailplaneeringuala on ca 2023m2 ning see hõlmab Jaan Poska 56 kinnistut katastritunnusega 51301:004:0040. Katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%, ning seda planeeringuga ei muudeta.

Detailplaneeringu eesmärgiks on hetkel hoonestamata krundile ehitusõiguse määramine uue 3-4 korruselise korterelamu püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; krundi tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

 Algatava detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine planeeritava ala ulatuses. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

 

Detailplaneeringuga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 30

Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.09.14
21.05.2014

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 30.04.2014.a Linnavolikogu otsusega nr 23 on algatatud L. Koidula 107 kinnistu detailplaneering.

 

L. Koidula 107 kinnistu omanik esitas taotluse detailplaneeringu algatamiseks L. Koidula 107 riigikaitsemaa kinnistul. Taotluse kohaselt planeeringuga soovitakse muuta kinnistu piire ning moodustada sellest kuus elamumaa krunti eesmärgiga uute üksikelamute ja selle abihoonete püstitamiseks.

 

Detailplaneeringu eesmärkideks on krundile ehitusõiguse määramine uute üksikelamute ja selle abihoonete püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; olemasoleva kinnistu krundipiiride muutmine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Planeeritava ala 18419 m2 ning see hõlmab L. Koidula 107 kinnistut katastritunnusega 51301:012:0041. Katastriüksuse sihtotstarve on riigikaitsemaa 100% .                                    

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on L. Koidula 107 krundi maakasutuse juhtotstarbeks kavandatud haljasalade maa.  Planeeringuga kavandatakse muuta see üksikelamute maa-alaks (EE).

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301

Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.09.14
15.05.2014

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 22.04.2014.a korraldusega nr 96 oli algatatud L. Koidula 13a krundi ja lähiala detailplaneering.

 

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on maaomaniku volitusel esitanud Narva Ehitusprojekt OÜ. Planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha ning see hõlmab L. Koidula 13a ärimaa krunti pindalaga 4236 m2 ning katastrisse kandmata  maa-ala kuni L. Koidula tänava asfaltkatteni.

 

Detailplaneeringu eesmärkideks on krundile ehitusõiguse määramine uue 4-7 korruselise korterelamu püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; krundi sihtotstarve muutmine elamumaaks; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; krundi tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

Algatatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga (perspektiivne korruselamute maa).

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

 

 

Linnavalitsuse korralduse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.09.14
04.04.2014

08.05.2014.a kell 10.00 Linnavolikogu Saalis aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu toimub Narva-Jõesuu linna Jaan Poska 56 kinnistu detailplaneeringueskiisi avalik arutelu.

 

Detailplaneering oli algatatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.09.2013.a otsusega nr 167.

 

Detailplaneeringuala on ca 2023m2 ning see hõlmab Jaan Poska 56 kinnistut katastritunnusega 51301:004:0040. Katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%, ning seda planeeringuga ei muudeta.

 

Detailplaneeringu eesmärgiks on hetkel hoonestamata krundile ehitusõiguse määramine uue 3-4 korruselise korterelamu püstitamiseks ning arhitektuursete tingimuste väljatöötamine; krundi liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine; maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine; moodustavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine.

 

Algatava detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine planeeritava ala ulatuses. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

 

Detailplaneeringu eskiisiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 301 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.09.14

Narva-Jõesuu linna Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja katastrisse kandmata riigimaa detailplaneeringu avalik arutelu

04.03.2014

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2012.a otsusega nr. 135 "Narva-Jõesuu linna Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja katastrisse kandmata riigimaa ( piiriettepanekud AT0607270026 ja AT0607270034 ) detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Narva-Jõesuu linna Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja katastrisse kandmata riigimaa (piiriettepanekud AT0607270026 ja AT0607270034) detailplaneeringu koostamine.

 

Detailplaneeringuala on ca 1,44 ha ning see hõlmab Narva-Jõesuu linna Koidu 4 ja Koidu 6 kinnistuid ning nendest kagus olevat reformimata riigimaad ( piiriettepanekud AT0607270026 ja AT0607270034 ). Käsitletaval alal kehtib detailplaneering, millega kavandati valitsuse ja ametiasutuste maakasutuse funktsiooniga krundid Koidu 4 ja Koidu 6 kinnistutel ( Narva-Jõesuu meteoroloogia jaam ) ning korterelamumaa kruntide moodustamine ning korterelamute püstitamine reformimata riigimaal ( piiriettepanekud AT0607270026, AT0607270030, AT0607270032 ja AT0607270034 ).

 

Seoses meteoroloogia jaama sulgemisega ja Koidu 6 kinnistu üleandmisega Narva-Jõesuu linna omandisse tekkis vajadus detailplaneeringu muutmiseks. Detailplaneeringu eesmärgiks on Koidu 4 ja Koidu 6 kinnistute piiride muutmine ja maa kasutusotstarbe muutmine üdkasutatavate ehitiste maaks ja sakraalehitiste maaks, ehitusõiguse määramine kirikuhoone püstitamiseks, planeeritava ala liikluskorralduse kavandamine sh riigimaa ulatuses, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine. Algatava detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine planeeritava ala ulatuses.

 

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

 

Narva-Jõesuu linna Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja katastrisse kandmata riigimaa detailplaneeringu avalik arutelu toimub 12.03.2014.a kell 14.00 Valges saalis ( Narva-Jõesuu Kesk 3 ).

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.09.14

Narva-Jõesuu Kuursaalile ja selle lähialale detailplaneeringu avalik arutelu

19.02.2014

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.06.2013.a otsusega nr. 165 "Narva-Jõesuu Kuursaali detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Narva-Jõesuu Kuursaalile ja selle lähialale detailplaneeringu koostamine.

 

Detailplaneering hõlmab kinnistuid Nurme 2 (ärimaa, katastritunnus 51301:003:0087), Nurme 4 (sotsiaalmaa, katastritunnus 51301:003:0092), Kungla 3a (tootmismaa, katastritunnus 51301:003:0049) ja Kungla 5 (ärimaa, katastritunnus 51301:003:0088). Detailplaneeringu ala ligikaudne suurus on 2,91 ha.

 

Detailplaneering muudab Narva-Jõesuu Linnavolikogu 14.09.2000.a. määrusega nr 33 kehtestatud Narva-Jõesuu üldplaneeringut. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus on liigilt sarnane kehtiva üldplaneeringuga kavandatuga ( parkide, ühiskondlike puhkeotstarbeliste hoonete maa ning haridus- ja kultuuriasutuste maa ).

 

Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata ehitusõigus perspektiivseks kuursaali juurdeehituseks ehk hoone taastamiseks sõjaeelsel kujul, suveniirikioski ehituseks olemasolevatele varemetele Nurme 4 kinnistul, liita Kungla 5 kinnistu Nurme 2 kinnistuga, liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine, arhitektuurinõuete seadmine, servituutide vajaduse määramine ja muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine.

 

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

 

Narva-Jõesuu Kuursaalile ja selle lähialale detailplaneeringu avalik arutelu toimub 12.03.2014.a kell 10.00 Valges saalis ( Narva-Jõesuu Kesk 3 ).

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
10.09.14

Narva-Jõesuu linna Jõe 24 ja Jõe 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu

19.02.2014

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.10.2014.a korraldusega nr. 11 "Narva-Jõesuu linna Jõe 24 ja Jõe 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine" muutmine algatati Narva-Jõesuu Jõe 24 ja Jõe 24a detailplaneeringu koostamine.

 

Planeeritav ala asub Narva-Jõesuu linna idaosas Kalevi, Sulevi, Metsa ja Jõe tänavatega piiratud väikeelamute kvartalis sees. Planeeritava ala pindala on ca 2620 m2 ning see hõlmab Jõe 24 kinnistut (katastritunnus 51301:004:0139, pindala 1 831 m2), Jõe 24a kinnistut (katastritunnus 51301:004:0199, pindala 299 m2) ning nendega piirnevat reformimata riigimaad kuni Jõe tänavani pindalaga ca 490 m2.

 

Detailplaneeringu eesmärgid on muuta olemasolevate Jõe 24 ja Jõe 24a elamumaa kinnistute piirid ning moodustada nende arvelt kaks elamumaa krunti pindalaga vähemalt 800 m2, määrata planeeritavatele elamumaa kruntidele ehitusõigused üksikelamu ja paarismaja ning nende abihoonete püstitamiseks, moodustada transpordimaa krunt reformimata riigimaa arvelt ning lahendada juurdepääsud planeeritavatele kruntidele ning Metsa 20 ja Metsa 20c kruntidele, määrata maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtted, määrata moodustatavate kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimalused ja tingimused.

 

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

 

Narva-Jõesuu linna Jõe 24 ja Jõe 24a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu toimub 12.03.2014.a kell 09.00 Valges saalis ( Narva-Jõesuu Kesk 3 ).

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES