22.06.17

 

Kõik Narva-Jõesuu linnas kehtivad korrad ja eeskirjad on kättesaadavad Riigi Teataja eektroonses väljaandes

LINN JA LINNA JUHTIMINE

 1. Narva-Jõesuu linna põhimäärus
 2. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse põhimäärus
 3. Narva-Jõesuu linna Volikogu reglement  
 4. Narva-Jõesuu linna Linnavalitsuse reglement
 5. Narva-Jõesuu linna hangete teostamise kord
 6. Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste struktuuri muutmine
 7. Narva-Jõesuu linna asutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord
 8. Narva-Jõesuu linna tunnustuste avaldamise kord 
 9. Narva-Jõesuu linna parimate sportlaste valimise ja toetamise kord
 10. Narva-Jõesuu linna esindamise kord 
 11. Narva-Jõesuu linna kriisikomisjoni moodustamine, koosseisu kinnitamine ja põhimääruse kehtestamine
 12. Ehitusmäärus  
 13. Narva-Jõesuu linna üldplaneering kehtestamine

MAKSUD

 

1. Reklaamimaks Narva-Jõesuu linnas 

2. Maamaksu määr ja maaksu vabastuse andmine Narva-Jõesuu linnas

3. Teede ja tänavate sulgemise maks

4. Teede ja tänavate sulgemise mksu tasumise kord ja piirhinnad kaevetööde läbiviimisel

 

FINANTSTEGEVUS

 1. Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord
 2. Narva-Jõesuu linna eelarve reservfondi käsutamise kord 
 3. Narva-Jõesuu linnavalitsuse hallatavate asutuste raamatupidamise tsentraliseerimine
 4. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse palgajuhend
 5. Narva.Jõesuu linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord
 6. Narva-Jõesuu Laste kunsti- ja muusikakoolis uue õppetasu kinnitamine
 7. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Narva-Jõesuu linnas
 8. Narva-Jõesuu Keskkooli õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse määramine

LINNAVARA

 1. Narva-Jõesuu Linnavara eeskiri
 2. Narva-Jõesuu linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord
 3. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoone Koidu 25 kasutamise kord
 4. Narva-Jõesuu linna omandis olevate elamute: Vabaduse 42, Vabaduse 44, Karja 21, Pargi 10a, Suur-Lootsi 7, Suur-Lootsi 5 remondi ja hooldekulude uue määra määramine 
 5. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse teenuste osutamise eest võetavad tasumäärad
 6. Narva-Jõesuu Linna hallatavate allasutuste (raamatukogu koduloomuuseum) teenuste osutamise eest võetavad tasumäärad

 

PARKIMINE

 1. Parkimistasu Narva-Jõesuu linnas

AVALIK- JA HEAKORD

 1. Narva-Jõesuu linna heakorraeeskiri
 2. Narva-Jõesuu linna supelranna korra eeskiri
 3. Koerte ja kasside pidamise eeskiri 
 4. Narva-Jõesuu linnakalmistu eeskiri
 5. Konkursi "Narva-Jõesuu kaunis kodu" reglement

HARIDUS

 

1. Narva-Jõesuu Keskkooli põhimäärus

2. Narva-Jõesuu lasteaia "Karikakar" põhimäärus

3. Narva-Jõesuu Laste muusika- ja kunstikooli põhimäärus

4. Narva-Jõesuu linna lasteaeda "Karikakar" laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

 

KAUBANDUS

 1. Tänavatel ning avalikel üritustel kauplemise müügipileti vorm ja hinnad
 2. Hooajalise müügi korraldamine
 3.  Müügipileti hinna kehtestamine kaubandustegevuse alal tegutsemiseks ranna-alal (rand; Aia tn; Mere tn, Pargi tn, A. Hahni tn ning Kiriku tn Aia tänavast mereni)

SOOJUS

 1. Soojuse piirhinna kooskõlastamise kord Narva-Jõesuu linnas
 2. Narva-Jõesuu linna kaugküttepiirkonna kehtestamine

JÄÄTMED

 1. Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri
 2. Prügimajade või prügikonteinerite platside rajamist teostavate korteriühistute või korteriomanike ühenduste teostamise kord 
 3. Jäätmeveo teenustasu piirmäära kehtestamine, veopiirkondade määramine, jäätmete vedamise sageduse ja aja ning korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi kinnitamine

 

VESI JA KANALISATSIOON

 

1. Narva-Jõesuu linna Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskiri

2. Narva-Jõesuu linna Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

3-  Narva-Jõesuu linna vee-ettevõte määramine

 

KESKKONNAKAITSE

 

1. Puude raiumiseks loa andmise kord

 

SOTSIAALSFÄÄR

 1. Narva-Jõesuu linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord
 2. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja teenuste osutamise tingimused ja kord Narva-Jõesuu linnas
 3. Narva-Jõesuu linna hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
 4. Koduteenuste osutamise tingimused ja kord
 5. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
 6. Narva-Jõesuu linna Perekodu asutamine
 7. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad
 8. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate toetuste maksmise tingimused ja kord
 9. Toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude arvestamise alused
 10. Narva-Jõesuu linna eelarvest sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord
 11. Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Narva-Jõesuu linnas

MUUD

 1. Väärteomenetluses osalemiseks ametnike volituste andmine 
 2. Volituste andmine Narva-Jõesuu linnas avalikult kasutava tee kasutamise järelvalve teostamiseks
 3. Narva-Jõesuu linna ajalehe NARVA-JÕESUU väljaandmise kord
 4. Narva-Jõesuu linna ametiauto ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord
 5. Kaevetööde eeskiri Narva-Jõesuus
Toimetaja: RIINA JOHANNES