1.08.17

 

Kõik Narva-Jõesuu linnas kehtivad korrad ja eeskirjad on kättesaadavad Riigi Teataja eektroonses väljaandes

LINN JA LINNA JUHTIMINE

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu reglement
 2. Narva-Jõesuu linnavalitsuse reglement
 3. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
 4. Hangete korraldamise kord Narva-Jõesuu linnas
 5. Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste strutktuuri muutmine
 6. Narva-Jõesuu linna esindamise kord
 7. Narva-Jõesuu linna asutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord

PÕHIMÄÄRUSED

 1. Narva-Jõesuu linna põhimäärus
 2. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse põhimäärus
 3. Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi põhimäärus
 4. Narva-Jõesuu lasteaia "Karikakar" põhimäärus
 5. Narva-Jõesuu laste muusika- ja kunstikooli põhimäärus, uue redaktsiooni kinnitamine
 6. Narva-Jõesuu Kooli põhimääruse kehtestamine

ARENGUKAVAD

 1. Narva-Jõesuu lasteaia „Karikakar" arengukava 2013-2017 kinnitamine
 2. Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2022 kinnitamine
 3. Narva-Jõesuu linna arengukava 2011-2025 vastuvõtmine
 4. Narva-Jõesuu linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 vastuvõtmine
 5. Narva-Jõesuu Kooli arengukava kinnitamine
 6. Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2025 kinnitamine

TUNNUSTAMINE

 1. Konkursi "Narva-Jõesuu kaunis kodu" reglement
 2. Narva-Jõesuu linna tunnustuste avaldamise kord
 3. Narva-Jõesuu linna parimate sportlaste valimise ja toetamise kord

MAKSUD

 1. Parkimistasu Narva-Jõesuu linnas
 2. Reklaamimaks Narva-Jõesuu linnas
 3. Maamaksu määr ja maamaksu vabastuse andmine Narva-Jõesuu linnas
 4. Teede ja tänavate sulgemise maks

FINANTSTEGEVUS

 

 1. Narva-Jõesuu keskkooli õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine
 2. Narva-Jõesuu linna haridusasutuste õppekoha tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine NB Kehtiv kuni 31.12.2017
 3. Narva-Jõesuu linnavalitsuse ja hallatavate asutuste raamatupidamise sise-eeskiri
 4. Narva-Jõesuu lasteaia "Karikakar" lapsevanema osalustasu määra suuruse kehtestamine
 5. Narva-Jõesuu Keskkooli riigieelarvest finantseeritavate juhtkonna ja õpetajate koosseisu kinnitamine
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu, linnapea ja linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord
 7. Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord
 8. Narva- Jõesuu Linnavalitsuse hallatavate asutuste raamatupidamise tsentraliseerimine
 9. Narva-Jõesuu linna eelarve reservfondi käsutamise kord
 10. Narva-Jõesuu Laste Kunsti- ja muusikakoolis uue õppetasu kinnitamine NB KEHTIV KUNI 31.08.2017
 11. Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolis õppetasu määra kehtestamine
 12. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Narva-Jõesuu linnas

LINNAVARA

 1. Narva-Jõesuu linnavara eeskiri
 2. Narva-Jõesuu linna omandis olevate elamute Vabaduse 42, Vabaduse 44, Karja 21, Pargi 10а, Suur-Lootsi 7 ja Suur-Lootsi 5 remondi –ja hoolduskulude uue määra määramine
 3. Narva-Jõesuu Linna ametiauto ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord
 4. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoone Koidu 25 kasutamise kord
 5. Narva-Jõesuu linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord

TÖÖ TASUSTAMINE

 1. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse palgajuhend
 2. Narva-Jõesuu linna lasteaia "Karikakar" töötajate töötasustamise alused
 3. Narva-Jõesuu Keskkooli töötajate (v.a. pedagoogid) töötasustamise alused
 4. Narva-Jõesuu linna kultuuriasutuste töötajate palgakorralduse alused
 5. Narva-Jõesuu Keskkooli riigieelarvest finantseeritavate juhtkonna ja õpetajate töötasu alammäärade kehtestamine ning töötasustamise alused
 6. Volikogu esimehele, aseesimehele hüvituse määramine ja linnavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse ja maksmise korra kehtestamine
 7. Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine

AVALIK- JA HEAKORD

 1. Narva-Jõesuu linna heakorra eeskiri
 2. Narva-Jõesuu linnakalmistu eeskiri
 3. Narva-Jõesuu linna supelranna korra eeskiri
 4. Narva-Jõesuu linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
 5. Koerte ja kasside pidamise eeskiri

SOTSIAALKÜSIMUSED

 1. Narva-Jõesuu linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine
 2. Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord
 3. Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad
 4. Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Narva-Jõesuu linnas
 5. Koduteenuste osutamise tingimused ja kord
 6. Narva-Jõesuu linna eelarvest sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord
 7. Narva-Jõesuu linna hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
 8. Narva-Jõesuu linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord 
 9. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja teenuste osutamise tingimused ja kord Narva-Jõesuu linnas 
 10. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate toetuste maksmise tingimused ja kord
 11. Toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude arvestamise alused

HARIDUS

 

 1. Narva-Jõesuu linna lasteaeda "Karikakar" laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

SADAM

 1. Narva-Jõesuu sadama eeskirja kinnitamine

KAUBANDUS

 1. Hooajalise müügi korraldamine
 2. Narva-Jõesuu linna avalikel üritustel müügipiletite hindade kehtestamine
 3. Müügipileti hinna kehtestamine kaubandustegevuse alal tegutsemiseks ranna-alal (rand; Aia tn; Mere tn, Pargi tn, A. Hahni tn ning Kiriku tn Aia tänavast mereni)

SOOJUS

 1. Soojuse piirhinna kooskõlastamise kord Narva-Jõesuu linnas
 2. Narva-Jõesuu linna kaugküttepiirkonna kehtestamine

JÄÄTMED

 1. Prügimajade või prügikonteinerite platside rajamist teostavate korteriühistute või korteriomanike ühenduste toetamise kord
 2. Jäätmeveo teenustasu piirmäära kehtestamine, veopiirkondade määramine, jäätmete vedamise sageduse ja aja ning korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi kinnitamine
 3. Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskirja kehtestamine

VESI JA KANALISATSIOON

 1. Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
 2. Narva- Jõesuu Linna Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
 3. Narva-Jõesuu linna vee-ettevõtja määramine

VORMIDE KEHTESTAMINE

 1. Maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine
 2. Tänavatel ning avalikel üritustel kauplemise müügipileti vorm ja hinnad

KOHANIME/ASUKOHA MÄÄRAMINE

 1. Bussipeatuse nime määramine
 2. Narva-Jõesuu linna valimisjaoskonna asukoha määramine
 3. Sadamale kohanime määramine
 4. Sadama nime määramine
 5. Ühissõidukipeatuste nimede määramine

Muud

 1. Narva-Jõesuu linna ajalehe NARVA-JÕESUU väljaandmise kord
 2. Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalevate ametikohtade loetelu
 3. Narva-Jõesuu linna kriisikomisjoni moodustamine, koosseisu kinnitamine ja põhimääruse kehtestamine
 4. Narva-Jõesuu linna Perekodu asutamine
 5. Narva Jõesuu Linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord
 6. Puude raiumiseks loa andmise kord
 7. Huvide deklareerimine

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES