11.11.14

Kõik Narva-Jõesuu linnas kehtivad korrad ja eeskirjad on kättesaadavad Riigi Teataja eektroonses väljaandes

 

SOOJUS

 1. Soojuse piirhinna kooskõlastamise kord Narva-Jõesuu linnas
 2. Narva-Jõesuu linna kaugküttepiirkonna kehtestamine
 3. Müügipileti hinna kehtestamine kaubandustegevuse alal tegutsemiseks ranna-alal ( randm Aia tn, Mere tn, Pargi tn, A.Hahni tn ning Kiriku ja Aia tänavast mereni )

JÄÄTMED

 1. Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri
 2. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate tervishoiu-ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlimise
 3. Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata ehitis - ja lammutusprahi käitlemise nõuded 
 4. Olmejäätme veo teenustasu piirmäärad Narva-Jõesuu linnas
 5. Olmejäätmete vedamise sagedused ja ajad Narva-Jõesuu linnas
 6. Narva-Jõesuu linna korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend 
 7. Prügimajade või prügikonteinerite platside rajamist teostavate korteriühistute või korteriomanike ühenduste teostamise kord 
 8. Jäätmeveo teenustasu piirmäära kehtestamine, veopiirkondade määramine, jäätmete vedamise sageduse ja aja ning korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi kinnitamine

 

VESI JA KANALISATSIOON

 

1. Narva-Jõesuu linna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

2. Narva-Jõesuu linna Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskiri

3. Narva-Jõesuu linna Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

4. Narva-Jõesuu linna vee-ettevõte määramine

 

KESKKONNAKAITSE

 

1. Puude raiumiseks loa andmise kord

Toimetaja: RIINA JOHANNES