Uudised

« Tagasi

Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 11.09 – 12.10.2017 on avalikul väljapanekul osaliselt kehtivat üldplaneeringut muutva Lydia Koidula tn 95 kinnistu (katastritunnus 51301:012:0180) ja selle lähiala (üldpindala ca 1,0ha) detailplaneering, mille koostamise põhieesmärgiks on muuta Lydia Koidula tn 95 kinnistu planeeringuala piiridessse jääva haljasalade juhtotstarvet väikeelamute maaks eesmärgiga viia see kooskõlla olemasoleva olukorraga ja moodustada alast 3 elamumaa juhtotstarbega krunti, moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja selle abihoonete ehitamiseks, kruntide tehnovõrkudega varustamise kavandamine. Lisaks on detailplaneeringuga määratud haljastuse ja heakorra põhimõtted, tehnovõrkudega liitumisvõimalused, liikluskorraldus ja parkimislahendus. Planeeringuala arendajaks on maaomanikud.

Avalik väljapanek toimub Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 17.10.2017 kell 14.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus).

Seletuskiri

Põhijoonis