Uudised

« Tagasi

Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek 16.10-29.10.2017

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 37 lõike 1 alusel.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus  teatab  Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamisest.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.06.2016.a otsusega nr 130 on algatatud Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamise ja KSH.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse sihtotstarbe osas, Kalda tn 32a kinnistu jagamine eesmärgiga moodustada ärimaa ja üldkasutatava maa krunt, ehituskeeluvööndi vähendamine perspektiivsete hoonestusalade määramiseks paadikuuride püstitamiseks, arhitektuursete- ja ehitustingimuste määramine parkimisplatside ja veesõidukite vettelaskmiseks ja väljatõmbamiseks slippi rajamiseks, ärimaa krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine võimaldamaks seal kalandusega ja kala realiseerimisega seotud tegevust (nt kalapüük ja püütud kala kohapeal valmistamise võimalus, paatide rentimise koha loomine) lubada, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning nendega liitumisvõimaluste määramine, kujade määramine ja keskkonnatingimuste seadmine, servituutide vajaduse määramine.

Detailplaneeringu rakendamisega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

Koostamise algataja on Narva-Jõesuu Linnavolikogu, Koidu tn. 25 Narva-Jõesuu 29023,

359 9599, e-post info@narva-joesuu.ee

Koostamise korraldaja on Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Koidu tn. 25 Narva-Jõesuu

29023, 359 9599, e-post info@narva-joesuu.ee

Koostaja on CORSON OÜ, reg. kood 10006729, Laki 14A - 704, 10621 Tallinn (e-post: corson@corson.ee). Kontaktisik: Toomas Liiv, kontakt tel: 5653373, e-post: toomas@corson.ee

Kehtestaja on Narva-Jõesuu Linnavolikogu (aadress Koidu 25, 29023 Narva-Jõesuu; tel

359 9599, e-post info@narva-joesuu.ee

KSH programmiga ja detailplaneeringu eskiisiga ning teiste lähtedokumentidega on

võimalik tutvuda 16.10-29.10.2017 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.

KSH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult nii tava- kui ka e-postiga  avaliku väljapaneku lõpuni Narva-Jõesuu Linnavalitsusele (aadress: Narva-Jõesuu, Koidu tn 25) ja e-post: info@narva-joesuu.ee

KSH programmi avalik arutelu toimub 31.10.2017.a kell  14:00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuses (aadress: Narva-Jõesuu, Koidu tn 25)

KSH väljatöötamise kavatsus
Lisa 1. Narva-Jõesuu LVK 22.06.2016 otsus nr 130 DP ja KSH algatamisest
Lisa 2. KSH algatamise teade AT 15.11.2016 ja ajalehes Põhjarannik 23.11.2016
Lisa 3. Detailplaneeringu ja KSH algatamisest teatamine menetluses osalejatele 14.11.2016
Lisa 4. Uute paadikuuride ja lähiala visualiseerimine
Lisa 5. Detailplaneeringu asendiplaani eskiis
Lisa 6. Asjaomaste asutuste seisukohad KSH programmi kohta
Lisa 7.  Asjaomaste asutuste seisukohtadega arvestamine KSH programmis