Uudised

« Tagasi

Metsa tn 9v kinnistu maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 11.09 – 12.10.2017 on avalikul väljapanekul osaliselt kehtivat üldplaneeringut muutva Metsa tn 9v (katastritunnus 51301:008:0011) kinnistu  maa-ala (üldpindala ca 0.2ha) detailplaneering. Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu järgi on tegemist detailplaneeringu kohustusega alaga. Maakatastri andmetel on kehtiv Metsa tn 9v katastriüksuse kasutamise sihtotstarve elamumaa 100%. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Narva-Jõesuu linna üldplaneeringut, mille kohaselt asub planeeritav ala perspektiivsel ärimaal. Muudatusettepanek seisneb üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe muutmises: elamumaa krundi kavandamiseks paariselamu (kahe korteriga elamu) ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringuga määratud krundile ehitusõigus, haljastuse ja heakorra põhimõtted, tehnovõrkudega liitumisvõimalused, liikluskorraldus ja parkimislahendus. Planeeringuala arendajaks on maaomanikud.
Avalik väljapanek toimub Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 17.10.2017 kell 15.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus).

Seletuskiri

Põhijoonis