Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutab välja konkursi linnasekretäri ametikohale

Töö kirjeldus:

 -  linnakantselei juhtimine, linnapeale ettepanekute esitamine kantselei struktuuri, ülesannete ja teenistujate koosseisu kohta

 -  linnavolikogu ja linnavalitsuse istungite materjalide ettevalmistamine, istungite protokollimise ja õigusaktide vormistamise korraldamine;

 -  õigusaktide eelnõude vastavuse kontrollimine, sh teenistujate poolt linnavolikogu ja –valitsuse istungite päevakorda planeeritud õigusaktide eelnõude vastavuse kontrollimine kehtestatud nõuetele nii sisu kui vormi poolest;

 - linnavalitsuse poolt sõlmitavate lepingute, kokkulepete jt juriidilist jõudu omavate dokumentide kontrollimine ning  nende koostamine;

 -  linnavalitsuse õigusaktide avaldamine ja avalikustamine;

 - linna õigusaktide täitmise kontrolli korraldamine;

 - linnavalitsuse ja volikogu õigusalase nõustamise ning teenindamise korraldamine;

 - linna esindamine kohtus;

 - linnavalitsuse personalitöö korraldamine;

 - linna arhiivitöö korraldamine;

Kandidaat peab vastama Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 toodud linnasekretärile esitatavatele nõuetele ning Avaliku teenistuse seaduse § 14 ja §15 esitatud nõuetele.

Nõudmised kandidaadile:

Linnasekretäriks võib kandideerida vähemalt 21-aastane Eesti kodanik:

- kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 2.2 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni;

- kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaureusekraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 2.2 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni ning kes on töötanud avaliku teenistuse seaduse § 2 tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses linna/vallasektetärina vähemalt viis aastat või;

Edukal kandidaadil on:

- väga head teadmised kohaliku omavalituse tööd reguleerivatest õigusaktidest;

- valdkonna tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide tundmine;

- eesti keele oskus kõrgtasemel;

- väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- ja koostööoskus;

- hea analüütiline mõtlemine ja otsustusvõime;

- tööks vajalikud arvutikasutamise oskused;

- varasem kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus

Narva-Jõesuu Linnavalitsus ootab kandideerimisavaldusi koos elulookirjelduse ja motivatsioonikirja, tunnistuse või diplomi koopia, eelmise tööandja soovituskirja ja isikut tõendava dokumendi koopiaga hiljemalt 24. jaanuariks 2018.a. aadressil Koidu tn 25 Narva-Jõesuu linn Narva-Jõesuu linn või e-mailile info@narva-joesuu.ee.