Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.06.2017.a otsusega nr 201 kehtestati Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneering.

Detailplaneeringuga on ette nähtud viia läbi planeeritava maa-ala ümberkruntimine ning selle tulemusel moodustada 2 elamumaa krunti Linda tn 10 ja Linda tn 10c kinnistute arvelt, Linda tn 10b krunt on ette nähtud nihutada Linda tn 10c krundi lääne nurka, et tagada tehnovõrgu valdajale ööpäevaringne juurdepääs alajaama krundile. Narva-Jõesuu linna omandis oleva Linda tänav L2 (katastriüksuse tunnus 51301:001:0169) transpordimaa osa arvelt tagatakse juurdepääs Linda tn 10 kinnistule ja perspektiivsele Linda tn 10b kinnistule. Linda tn 10c krundile määratakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone püstitamiseks, krundile Linda tn 10 määratakse ehitusõigus üksikelamu rekonstrueerimiseks ning Linda tn 10b krundile määratakse ehitusõigus uue alajaama rajamiseks. Planeeringuala pindala on ca 0,2 ha ning arendajaks maaomanik ning VKG Elektrivõrgud OÜ.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Narva-Jõesuu linna kodulehel www.narva-joesuu.ee.

 

  1. Seletuskiri