« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnvalitsuse korraline istung 03.05.2017.a kell 08.30

 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 03.05.2017 korralise istungi päevakord:
 
  1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 87 "Narva-Jõesuu linnas Sepa tn 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" preambula muutmine
  2. Narva-Jõesuu linnas riigi omandis olevale maale aadressi, pindala ja sihtotstarbe määramine
  3. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula 13 kinnistu piirini)
  4. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Metsa 11a gaasi reguleerpunkti püstitamine)
  5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Metsa 9i üksikelamu ümberehitamine)
  6. Riigihanke „Tänavakoristusmasina Schidt (või samaväärne) ostmine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine
  7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule „Narva-Jõesuu linna, Sillamäe linna ja Vaivara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse  3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine