Varade publitseerija

TEADE ÕHUSAASTELOA TAOTLUSE SAAMISE KOHTA

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et  Adven Eesti OÜ on esitanud õhusaasteloa taotluse, mille kohaselt soovib paigaldada Narva-Jõesuu katlamajja aadressil Kesk tn 4 olemasolevatele...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 18.10.2017 kell 09.00

Päevakord: 1. Ehituslubade andmine (Suur-Lootsi tn 2 ja Suur-Lootsi tn 4, Narva-Jõesuu) 2. Ehitusloa andmine (Kiriku tn 2, Narva-Jõesuu) 3. Lydia Koidula tn 88 kinnisasjale...

Häälte ülelugemine

Narva-Jõesuu linna valimiskomisjon annab teada, et 15.oktoobril 2017 Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimisel antud häälte ülelugemine toimub Narva-Jõesuu linnas Koidu tn 25, linnavolikogu saalis, 16....

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 04.10.2017 kell 09.00

Päevakord: 1. Narva-Jõesuu linnas 1. klassi õpilase koolitoetuse maksmine 2. Komisjoni moodustamine ehitise (katlamaja) seisundi hindamiseks 3. Ehitusloa andmine (Supeluse tn 1) ...

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutab välja enampakkumise Jaan Poska tn 26 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks kaubanduskeskuse ja parkla ning automaattankla ehitamise eesmärgil

Jaan Poska tn 26 (katastritunnus 51301:001:0055, pindala 7033 m 2 , sihtotstarve ärimaa 100%). Hoonestaja kohustub ehitama kehtestatud detailplaneeringu alusel hoonestaja tellimusel...

Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek 16.10-29.10.2017

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 37 lõike 1 alusel. Narva-Jõesuu Linnavalitsus  teatab ...

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 52. istung toimub 27.09.2017 kell 15.00 linnavolikogu saalis

Päevakord: 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 78 "Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 12 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" asendiplaani muutmine 2. Omavalitsusüksuste...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 20.09.2017 kell 09.00

1. Sotsiaaltoetuste määramine  2. Isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu tingimuste kinnitamine (Karja tn 18v) 3. Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva-Jõesuu linna...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 06.09.2017 kell 09.00

1. Narva-Jõesuu linnas 1. klassi õpilase koolitoetuse  maksmine 2. Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 16 katastriüksuse jagamine ja jagamisel tekkivate katastriüksuste aadresside ja...

Metsa tn 9v kinnistu maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 11.09 – 12.10.2017 on avalikul väljapanekul osaliselt kehtivat üldplaneeringut muutva Metsa tn 9v (katastritunnus 51301:008:0011)...

Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 11.09 – 12.10.2017 on avalikul väljapanekul osaliselt kehtivat üldplaneeringut muutva Lydia Koidula tn 95 kinnistu (katastritunnus...

Vabaduse tn 88 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 11.09 – 25.09.2017 on avalikul väljapanekul kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas olev Vabaduse tn 88 kinnistu (katastritunnus 51301:010:0001) ja...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 24.08.2017.a kell 09.00

  Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 24.08.2017 korralise istungi päevakord:   Narva-Jõesuu linna eakatele inimestele juubelitoetuse maksmine Isikliku...

Lugupeetud lapsevanemad, kelle laps läheb sellel sügisel 1. klassi!

Narva-Jõesuu linn maksab igale 1.klassi õpilasele 65 eurot koolitoetust. Koolitoetus määratakse lapsevanemale, kui üks vanematest (või eestkostja) ning laps on rahvastikuregistri...

Valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg

Häälte ülelugemine  Narva-Jõesuu linna valimiskomisjon annab teada, et 15.oktoobril 2017 Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimisel antud häälte ülelugemine toimub Narva-Jõesuu...

Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimised 2017

Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimised 2017   Sügisel tulevad kohalikud valimised, kus valitakse Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna peale üks volikogu. Sellega lõppeb meie kandis...

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 51. istungi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 51. istungi    Narva-Jõesuu Aia tn 37, Aia tn 41a, Aia tn 41, Aia tn 43 kinnistute ja mere vahelise ala...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 10.08.2017.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 10.08.2017 korralise istungi päevakord:   1. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate maa-alade Karja tn 3, Lembitu tn 1 ja Supeluse tn 2 arvele...

Linnapäev

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.06.2017.a otsusega nr 201 kehtestati Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneering.

Detailplaneeringuga on ette nähtud viia läbi planeeritava maa-ala ümberkruntimine ning selle tulemusel moodustada 2 elamumaa krunti Linda tn 10 ja Linda tn 10c kinnistute arvelt, Linda tn 10b...
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 20