19.02.15

Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmine Narva-Jõesuu linna elanikele on reguleeritud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 23.02.2011.a määrusega nr 45 "Narva-Jõesuu linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord".

 

Määrusega on kehtestatud järgnevad sotsiaaltoetused:

 

Lapse sünnitoetuse 

suuruseks on 191,73 EUR.

 

Lapse sünnitoetus on toetus lapsevanemale lapse sünni puhul. Sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et lapse ema on rahvastikuregistri andmetel sünni registreerimisel Narva-Jõesuu linna elanik ning on rahvastikuregistri andmetel elanud Narva-Jõesuu linnas vähemalt aasta enne lapse sündi. Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Narva-Jõesuu linna elanik. Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust iga lapse eest. Lisaks sünnitoetusele kingitakse lapsele kinkepakk.

 

Avaldus

 

Toetus lasteaialastele toitlustamise kulude katmiseks

 

Toetust makstakse Narva-Jõesuu lasteaia laste toitlustamise kulude katmiseks. Toitlustamise kulud kaetakse rahaliste vahendite piisavuse korral lapsevanema (hooldaja, eestkostja) taotluse ja lasteaia hoolekogu protokolli alusel.

 

Koolitoetus 

on ühekordne toetus esimesse klassi astuva lapse toetamiseks 63,91 EUR.

 

Koolitoetus määratakse vanemale tingimusel, kui üks lapse vanematest või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel Narva-Jõesuu linna elanik ning laps on rahvastikuregistri andmetel Narva-Jõesuu linna elanik.

 

Avaldus

 

Abivahendite toetus ja toetus prillide ostmiseks lapsele

 

Toetus abivahendite ostmise, rentimise ja kasutamise kulude osaliseks hüvitamiseks.Toetust prillide ostmiseks makstakse toimetulekuraskustes olevate perede lastele üldjuhul kuni 50% prilliklaaside (läätsede) maksumusest ostutšeki alusel, rahaliste vahendite olemasolu korral.

Toetus ravimite ostmiseks

 

Toetust retseptiravimite ostmiseks võib taotleda isik, kes põeb pikaajalist või kroonilist haigust ning kes ei saa ravimite ostmiseks riiklikku soodustust või kelle ravimikulusid ei hüvitata muudel alustel. Puudega isikule makstakse toetust ravimite ostuks, kui igakuuline ravimite maksumus ületab puudega inimese sotsiaaltoetuse summat. Ravimite maksumusest kompenseeritakse isiku kohta kuni 31,96 EUR aastas, rahaliste vahendite olemasolu korral.

 

Jõulutoetused

 

Jõulutoetust makstakse 3- ja enamalapselistele peredele, puudega lapse perele, pensionäridele, rahaliste vahendite olemasolu korral.

 

Jõulutoetus ( pensionäär )

Jõulutoetus ( paljulapseline pere ja puudega laps )

 

Vanurite juubelitoetus

 

Toetust makstakse linna eakatele inimestele alates 70. sünnipäevast igal juubelil 12,78 EUR.

 

Avaldus

 

Toetus sõidukulude katmiseks ravi-ja rehabilitatsiooniasutusse sõiduks

 

Toetust võib taotleda, kui ravi – või rehabilitatsiooniasutus asub väljaspool Ida-Viru maakonda, rahaliste vahendite olemasolu korral.

 

Matusetoetus

 

Toetust makstakse Narva-Jõesuu linna elaniku (rahvastikuregistri andmetel) surma korral tema matuse korraldajale, toetuse suuruseks on 127,82 EUR.

 

Avaldus

 

Vältimatu sotsiaalabi

 

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu – võimalusel tagatakse toit, riietus, ajutine peavari.

 

Kriisitoetus

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus maksab toetust kriisiolukorra leevendamiseks, mille on põhjustanud õnnetusjuhtum, tulekahju, vargus, perekonnaliikme haigestumine.

 

Hooldekodusse paigutatud isiku ülalpidamiskulude kompenseerimine

 

Hooldekodusse paigutatud isiku, kellel ei ole abikaasat, lapsi või lapselapsi ega sugulasi, kes peaksid tema eest hoolitsema, ülalpidamiskulud kompenseeritakse linnavalitsuse poolt hooldekodusse paigutatud isikule ulatuses, mida ei kaeta isiku pensioni ja muude toetuste abil.

Toimetaja: RIINA JOHANNES