22.08.17

Narva-Jõesuu linn maksab igale 1.klassi õpilasele 65 eurot koolitoetust.

Koolitoetus määratakse lapsevanemale, kui üks vanematest (või eestkostja) ning laps on rahvastikuregistri andmetel Narva- Jõesuu linna elanikud olnud 1 aasta. Taotlusi koolitoetuse saamiseks võetakse vastu kuni 30. septembrini. Koolitoetuse avalduse blanketi saab linnavalitsuse II korrusel kab 201 või III korrusel kab 330. Avaldusele tuleb lisada lapse ja vanema isikut tõendava dokumendi koopia ning tõend koolist.

Avaldus

Narva-Jõesuu linnavalitsus

Toimetaja: RIINA JOHANNES
7.10.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus maksab detsembris jõulutoetust kõigile pensionäridele.

Kõik alla 63 aastased isikud, kes saavad pensioni (ennetähtaegset  vanaduspensioni, soodustingimustel vanaduspensioni, töövõimetuspensioni, rahvapensioni, väljateenitud aastate pensioni, toitjakaotuspensioni, pensioni teiste seaduste alusel) peavad esitama uue taotluse.

Taotlusele lisada isikut tõendav dokument, arvelduskonto number, kuhu toetus üle kanda, kehtiv pensionitunnistus ning töövõimetuspensionäridel kas pikendatud  pensionitunnistus või kehtiv otsus püsiva töövõimetuse tuvastamise kohta.

63 aastased ja vanemad pensionärid peavad esitama uue taotluse juhul, kui Teil on aasta jooksul muutunud pangakonto number või isik, kelle kontole Te olete usaldanud toetuse laekumise.

 

Toetust võib taotleda isik, kes on  olnud 01.12.2016 seisuga  Narva-Jõesuu elanike registris vähemalt üks aasta.

Taotlusi võetakse vastu kuni 4.novembrini 2016 linnavalitsuses kab 201.

Toetus kantakse taotlejatele  üle ainult pangakontole detsembri kuu jooksul.

Informatsioon telefonidel 35 99 589, 35 99 586.

Avaldus

Toimetaja: RIINA JOHANNES
7.10.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus maksab detsembris toetust 3 ja enama alla 18aastase lapsega peredele ning puudega lapse peredele

 

Palume kõigil eelpool nimetatud peredel ( ka need pered, kes on varasematel aastatel toetust saanud) esitada uus taotlus Narva-Jõesuu Linnavalitsuses kab 201. Kindlasti peab kaasas olema isikut tõendav dokument, arvelduskonto number, kuhu toetus üle kanda, laste sünnitunnistused ja puudega lapse puhul ka kehtiv otsus puude määramise kohta.

 

Toetust võib taotleda isik, kes ise ja kelle lapsed on olnud kantud Narva-Jõesuu elanike registrisse vähemalt üks aasta.

 

Avaldusi võetakse vastu 4.novembrini 2016.a.

 

Avaldus

 

Informatsioon telefonidel 35 99 586, 35 99 589.

Toimetaja: RIINA JOHANNES
3.08.17

Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmine Narva-Jõesuu linna elanikele on reguleeritud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 12.02.2015.a määrusega nr 1 "Narva-Jõesuu linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine" 

 

Määrusega on kehtestatud järgnevad sotsiaaltoetused:

 

Lapse sünnitoetuse 

suuruseks on 200 EUR.

 

Lapse sünnitoetus on toetus lapsevanemale lapse sünni puhul. Sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et lapse ema on rahvastikuregistri andmetel sünni registreerimisel Narva-Jõesuu linna elanik ning on rahvastikuregistri andmetel elanud Narva-Jõesuu linnas vähemalt aasta enne lapse sündi. Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Narva-Jõesuu linna elanik. Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust iga lapse eest. Lisaks sünnitoetusele kingitakse lapsele kinkepakk.

 

Avaldus

 

Toetus lasteaialastele toitlustamise kulude katmiseks

 

Toetust makstakse Narva-Jõesuu lasteaia laste toitlustamise kulude katmiseks. Toitlustamise kulud kaetakse rahaliste vahendite piisavuse korral lapsevanema (hooldaja, eestkostja) taotluse ja lasteaia hoolekogu protokolli alusel.

 

Koolitoetus 

on ühekordne toetus esimesse klassi astuva lapse toetamiseks 65 EUR.

 

Koolitoetus määratakse vanemale tingimusel, kui üks lapse vanematest või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel Narva-Jõesuu linna elanik ning laps on rahvastikuregistri andmetel Narva-Jõesuu linna elanik.

 

Avaldus

 

Abivahendite toetus ja toetus prillide ostmiseks lapsele

 

Toetus abivahendite ostmise, rentimise ja kasutamise kulude osaliseks hüvitamiseks.Toetust prillide ostmiseks makstakse toimetulekuraskustes olevate perede lastele üldjuhul kuni 50% prilliklaaside (läätsede) maksumusest ostutšeki alusel, rahaliste vahendite olemasolu korral.

suuruseks on 300 EUR

 

Toetust retseptiravimite ostmiseks võib taotleda isik, kes põeb pikaajalist või kroonilist haigust ning kes ei saa ravimite ostmiseks riiklikku soodustust või kelle ravimikulusid ei hüvitata muudel alustel. Puudega isikule makstakse toetust ravimite ostuks, kui igakuuline ravimite maksumus ületab puudega inimese sotsiaaltoetuse summat. Ravimite maksumusest kompenseeritakse isiku kohta kuni 50 EUR aastas, rahaliste vahendite olemasolu korral.

 

Jõulutoetused

 

Jõulutoetust makstakse 3- ja enamalapselistele peredele, puudega lapse perele, pensionäridele, rahaliste vahendite olemasolu korral.

 

Jõulutoetus ( pensionär )  20 EUR

Jõulutoetus ( paljulapseline pere ja puudega laps ) 25 EUR

 

Vanurite juubelitoetus

 

Toetust makstakse linna eakatele inimestele alates 70. sünnipäevast igal juubelil 15 EUR.

 

Avaldus

 

Toetus sõidukulude katmiseks ravi-ja rehabilitatsiooniasutusse sõiduks

 

Toetust võib taotleda, kui ravi – või rehabilitatsiooniasutus asub väljaspool Ida-Viru maakonda, rahaliste vahendite olemasolu korral.

suuruseks on 50 EUR

Matusetoetus

 

Toetust makstakse Narva-Jõesuu linna elaniku (rahvastikuregistri andmetel) surma korral tema matuse korraldajale, toetuse suuruseks on 130 EUR.

 

Avaldus

 

Vältimatu sotsiaalabi

 

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu – võimalusel tagatakse toit, riietus, ajutine peavari.

 

Kriisitoetus

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus maksab toetust kriisiolukorra leevendamiseks, mille on põhjustanud õnnetusjuhtum, tulekahju, vargus, perekonnaliikme haigestumine.

 

Hooldekodusse paigutatud isiku ülalpidamiskulude kompenseerimine

 

Hooldekodusse paigutatud isiku, kellel ei ole abikaasat, lapsi või lapselapsi ega sugulasi, kes peaksid tema eest hoolitsema, ülalpidamiskulud kompenseeritakse linnavalitsuse poolt hooldekodusse paigutatud isikule ulatuses, mida ei kaeta isiku pensioni ja muude toetuste abil.

Toimetaja: RIINA JOHANNES