Uudised

« Tagasi

Vabaduse tn 88 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et ajavahemikul 11.09 – 25.09.2017 on avalikul väljapanekul kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas olev Vabaduse tn 88 kinnistu (katastritunnus 51301:010:0001) ja selle lähiala (üldpindala ca 3655 m2) detailplaneering, mille koostamise põhieesmärgiks on Vabaduse tn 88 kinnistu jagamine kaheks elamumaa juhtotstarbega krundiks, moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja selle abihoonete ehitamiseks, kruntide tehnovõrkudega varustamise kavandamine. Lisaks on detailplaneeringuga määratud haljastuse ja heakorra põhimõtted, tehnovõrkudega liitumisvõimalused, liikluskorraldus ja parkimislahendus. Planeeringuala arendajaks on maaomanikud.

Avalik väljapanek toimub Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus) ning linna koduleheküljel aadressil http://narva-joesuu.kovtp.ee rubriigis „Ehitus ja planeerimine". Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 26.09.2017 kell 14.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis (Narva-Jõesuu, Koidu 25, III korrus).

 

Põhijoonis

Seletuskiri