Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 6. istung toimub 24. jaanuaril 2018 algusega kell 16.00 Vaivara vallamaja istungite saalis (Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu).

19.01.18

NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU

Narva-Jõesuu                                                                                                                              

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 6. istung toimub 24. jaanuaril 2018 algusega kell 16.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta eelarve (eelarve eelnõu), määruse eelnõu
  Ettekandja Anžela Jakutova
 2. Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas, eelnõu ja seletuskiri
  Ettekandja Kädi Koppe
 3. Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord, eelnõu
  Ettekandja Kädi Koppe
 4. Eluruumi tagamise kord, eelnõu
  Ettekandja Kädi Koppe
 5. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord, eelnõu
  Ettekandja Kädi Koppe
 6. Täisealisele isikule hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmise kord, eelnõu
  Ettekandja Kädi Koppe
 7. Puudega lapse hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord, eelnõu
  Ettekandja Kädi Koppe
 8. Üldhooldekodusse paigutamise ning Narva-Jõesuu linna eelarvest kohamaksumuse eest tasumise tingimused ja kord, eelnõu
  Ettekandja Kädi Koppe
 9. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste piirmäärade ja määrad, eelnõu
  Ettekandja Kädi Koppe
 10. Lastekaitseseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja sotsiaalseadustiku üldosa seadusega  kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele, eelnõu
  Ettekandja Kädi Koppe
 11. Narva-Jõesuu linna hallatava asutuse ümberkorraldamine ja nime muutmine, eelnõu
  Ettekandja Natalja Mjatšina
 12. Narva-Jõesuu huvikeskuse põhimäärus, eelnõu
  Ettekandja Natalja Mjatšina
 13. Narva-Jõesuu linnaraamatukogu põhimäärus, eelnõu
  Ettekandja Natalja Mjatšina
 14. Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine, eelnõu
  Ettekandja Natalja Mjatšina
 15. Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitiste ja hüvitise maksmise korra täiendamine, eelnõu Ettekandja Veikko Luhalaid
 16. Narva-Jõesuu Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu Ettekandja Veikko Luhalaid
 17. Narva-Jõesuu Linnavolikogu eelarve komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 18. Narva-Jõesuu Linnavolikogu haridus-noorsootöö komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 19. Narva-Jõesuu Linnavolikogu linnamajandus komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 20. Narva-Jõesuu Linnavolikogu sotsiaal-tervishoiu komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 21. Narva-Jõesuu Linnavolikogu kultuuri-ja spordi komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 22. Narva-Jõesuu Linnavolikogu arengu-ja ettevõtluse komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 23. Narva-Jõesuu Linnavolikogu keskkonna-ja kalanduse komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, eelnõu
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 24. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus, eelnõu
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 25. Muud küsimused

 

Veikko Luhalaid

linnavolikogu esimees

15.12.17

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 3. istung toimub 22. novembril 2017 algusega kell 17.00 istungite saalis (ruum nr 105) aadressil Pargi tänav 2, Sinimäe alevik (Vaivara Vallamaja).

Istungi päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitused ja hüvituse maksmise kord (ME2)
  Ettekandja linnavolikogu esimees Veikko Luhalaid
 2. Volikogu esimeestele ja vallavanemale hüvitise maksmine (OE4) (seletuskiri)
  Ettekandja finantsnõunik Anžela Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linna 2017. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine (ME3), (Lisa), (seletuskiri)
  Ettekandja finantsnõunik Anžela Jakutova
 4. Varaliste kohustuste võtmine (OE5)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin

Veikko Luhalaid

linnavolikogu esimees

Narva-Jõesuu Linnavolikogu I koosseisu 2. istung

3.11.17
Istungi päevakord:
1. Linnapea valimine (OE2)
2. Linna põhimääruse kinnitamine (ME1), (Lisa 1), (Lisa 2), (seletuskiri)
3. Taotluse esitamine ühinemistoetuse saamiseks
4. Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine (OE3)
 
Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees
10.08.17
Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 51. istungi 
 
 1. Narva-Jõesuu Aia tn 37, Aia tn 41a, Aia tn 41, Aia tn 43 kinnistute ja mere vahelise ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine (ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist Raim Sarv)
 2. Lydia Koidula tn 38b kinnistu detailplaneeringu mittealgatamine (ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist Raim Sarv)
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.06.2016 otsuse nr 133 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" punkti 1 alapunti 1.2. muutmine ja punktis 1 alapunktis 1.2. asendiplaani muutmine (ettekandja maakorraldaja Tatjana Hütt)
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2008 määruse nr 105 "Narva- Jõesuu linna lasteaia "Karikakar" töötajate  töötasustamise alused" muutmine (ettekandja finantsjuht Anžela Jakutova)

 

Kalle Kekki
Volikogu esimees 

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
27.06.17
Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 50. istungi 
 
 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 82 "Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 48b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" punkti 1 ja asendiplaani muutmine (ettekandja maakorraldaja Tatjana Hütt)
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuste nr 81 "Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 46c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" ja nr 84 "Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 86d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" preambula muutmine (ettekandja maakorraldaja Tatjana Hütt)
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 96 "Narva-Jõesuu linnas Suur-Lootsi tn 10 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" preambula ja asendiplaani muutmine (ettekandja maakorraldaja Tatjana Hütt)
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.06.2016 otsuse nr 132 "Narva-Jõesuu linnas Jaan Poska tänav L9 ja Jaan Poska tänav L10 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine" preambula ja punkti 1 alapunktide 1.1. ja 1.2 muutmine (ettekandja maakorraldaja Tatjana Hütt)
 5. Narva-Jõesuu linna 2016   aasta majandusaasta aruande kinnitamine ( ettekanne Anzela Jakutova) 
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2008 määruse nr 105 "Narva- Jõesuu linna lasteaia "Karikakar"  töötajate  töötasustamise alused" muutmine" (ettekandja finantsjuht Anžela Jakutova)
 7. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine (ettekandja linnasekretär Marina Sorgus)
 8. Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (ettekandja aselinnapea Olga Batluk)
 9. Narva-Jõesuu linna Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu kehtestamine (ettekandja aselinnapea Olga Batluk)
 10. Linnapeale sõiduhüvitise määramine ( ettekandja Kalle Kekki )
 11. Narva-Jõesuu linna osalemine mittetulundusühingu Ida-Viru ühistranspordikeskuse asutamisel (ettekandja aselinnapea Olga Batluk)
 12. Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord  (ettekandja sotsiaalspetsialist Sirje Neeme)
 13. Muud
  Linnavalituse ettekanne esitatud revisjonikomisjoni aktile 15.04.2017
 
Kalle Kekki
Volikogu esimees 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
26.05.17
Kutse volikogu istungile 
Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 49. istung toimub 31.05.2017 kell 15.00 volikogu saalis
 
 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 82 "Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 48b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" punkti 1 ja asendiplaani muutmine (ettekandja maakorraldaja Tatjana Hütt)
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuste nr 81 "Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 46c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" ja nr 84 "Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 86d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" preambula muutmine (ettekandja maakorraldaja Tatjana Hütt)
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 96 "Narva-Jõesuu linnas Suur-Lootsi tn 10 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" preambula ja asendiplaani muutmine (ettekandja maakorraldaja Tatjana Hütt)
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.06.2016 otsuse nr 132 "Narva-Jõesuu linnas Jaan Poska tänav L9 ja Jaan Poska tänav L10 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine" preambula ja punkti 1 alapunktide 1.1. ja 1.2 muutmine (ettekandja maakorraldaja Tatjana Hütt)
 5. Osaluse omandamine rahalise sissemaksega ASis Narva Vesi (ettekandja finantsjuht Anžela Jakutova)
 6. Narva-Jõesuu linna 2017.aasta kolmanda lisaeelarve esimene lugemine (ettekandja Anzela Jakutova)
 7. Narva-Jõesuu linna 2017. aasta kolmanda lisaeelarve teine lugemine , vastuvõtmine (ettekandja finantsjuht Anžela Jakutova)
 8. muud 
  - Narva-Jõesuu linna 2016   aasta majandusaasta aruane informatsiooniks  (ettekanne Anzela Jakutova)
  - Linnavalituse ettekanne esitatud revisjonikomisjoni aktile 15.04.2017
 
Kalle Kekki
Volikogu esimees
Toimetaja: RIINA JOHANNES
9.05.17
Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 48. istungi 10.05.2017 kell 15.00 volikogu saalis
 
 1. Umbusalduse avaldamine linnavolikogu esimehele
 2. Narva-Jõesuu Lydia Koidula tn 100a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine. Ettekanne Olga Batluk 
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 87 "Narva-Jõesuu linnas Sepa tn 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" preambula muutmine. Ettekanne Tatjana Hütt
 4. Narva-Jõesuu Kooli arengukava kinnitamine. Ettekanne Joel Guljavin
 5. Linnavara otsustuskorras kasutusse andmine. Ettekanne Olga Batluk
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule „Narva-Jõesuu linna, Sillamäe linna ja Vaivara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine. Ettekanne Maksim Iljin
 7. Esindaja ja tema asendusliikme tagasikutsumine ning esindaja ja tema asendaja nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse
 8. Esindaja ja tema asendusliikme tagasikutsumine ning esindaja ja asendaja nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ning esindaja tagasikutsumine ja esindaja nimetamine Eesti Linnade Liidu volikogusse
 9. Muud
  Linnavalituse ettekanne esitatud revisjonikomisjoni aktile 15.04.2017
 
Kalle Kekki
Volikogu esimees 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
20.04.17
Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 47. istungi päevakord
 
 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.01.2015 määruse nr 42 „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine ettekanne K.Kekki
 2. Narva-Jõesuu ajutise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine Narva linna ja Narva-Jõesuu linna koostööks
 3. Narva-Jõesuu linna 2017.aasta II lisaeelarve I lugemine. Ettekanne A. Jakutova
 4. Narva-Jõesuu linna 2017.aasta II lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine. Ettekanne A. Jakutova
 5. Projekti „Väike-ja keskmise suurusega ettevõtete  kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine majandus- ja sotsiaalarenguks Eesti-Vene piiriäärses regioonis/  4C Solutions" omafinantseeringu kinnitamine. Ettekandja Olga Batluk
 6. Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine Narva-Jõesuu linna, Sillamäe linna ja Vaivara valla ühinemise osas. Ettekandja Marina Sorgus
 7. Linnapeale Maksim Ilinile umbusalduse avaldamine
 8. Narva-Jõesuu linna esindajate nimetamine IVOL-i üldkogusse
 9. Narva-Jõesuu linna esindajate nimetamine ELL
 10. Muud küsimused
 • Valmistumine kevad , suveks.  ettekanne  Maksim Ilin
 • Heakorra hetkeseis, plaanid . ettekanne Andrei Kuzmin
 • Parkimine. ettekanne Andrei Palmberg
 • Linnavara rentimine Olga Batluk
Kalle Kekki
Volikogu esimees 
Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 46. istungi toimub 03.04.2017 kell 15.00

29.03.17

Päevakorra eelnõu:

 1. Narva-Joesuu Linnavolikogu 31.08.2006 otsuse nr 63 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine Suur-Lootsi tn 5, Narva-Joesuu" muutmine . Ettekanne T. Hütt
 2. Narva-Joesuu Linnavolikogu 31.08.2006 otsuse nr 62 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine Suur-Lootsi tn 7, Narva-Joesuu" muutmine . Ettekanne  T. Hütt
 3. Narva-Joesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsustes nr 77, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95 ja Narva-Joesuu Linnavolikogu 25.11.2015 otsuses nr 107 maa-alade asendiplaanide muutmine. Ettekanne T. Hütt
 4. Narva-Jõesuu linna 2017.aasta I lisaeelarve I lugemine. Ettekanne A. Jakutova
 5. Narva-Jõesuu linna 2017.aasta I lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine. Ettekanne A. Jakutova
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.01.2015 määruse nr 42 „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine Ettekanne K. Kekki
 7. Muud

Kalle Kekki
Volikogu esimees

Toimetaja: RIINA JOHANNES

22.03.2017.a algusega kell 15.00 toimub Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 45. istungi

16.03.17

Päevakorra eelnõu

 1. Sillamäe linnaga läbirääkimiste algatamine
 2. Narva linnaga läbirääkimiste algatamine
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu arengu - ja planeeringukomisjoni liikmete kinnitamine
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu eelarve ja majanduskomisjoni esimehe valimine
 5. Eelarve ja majanduskomisjoni liikmete kinnitamine

Kalle Kekki
Volikogu esimees 

Toimetaja: RIINA JOHANNES

13.03.2017.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 44. istung

9.03.17
Päevakord :
 
 1. Umbusalduse avaldamine Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimehele I.Muškina´le
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimehe valimine
 3. Umbusalduse avaldamine linnavolikogu arengu-ja planeerimiskomisjoni esimehele I.Muškina`le
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu arengu-ja planeerimiskomisjoni esimehe valimine
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe valimine
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 16.12.2016.a. otsuse nr. 158 muutmine
 7. Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamine; ettekanne I.Muškina
 8. Narva-Jõesuu linna korteriühistute territooriumil parklate ehitamise ning sissesõidu teede remonttööde teostamise toetamise korra kinnitamine; ettekanne M.Iljin
 9. Narva-Jõesuu Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2017.a tööplaani kinnitamine; ettekanne  H.Johannes
 10. Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 56 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine, ettekanne O.Batluk
 11. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsustes nr.77,88,89,90,91,93,94,95 ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.11.2015 otsuses nr.107 maa-alade asendiplaanide muutmine, ettekanne T.Hütt
 12. Moodustatava omavalitsuse (Narva-Jõesuu linn) põhimääruse, arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2021 eelnõude koostamise algatamine. Ettekanne M.Sorgus
 13. Info haldusreformi läbiviimisest. I.Muškina
 14. Muud – linnapea M.Iljin`i info (J.Poska 26).
 
Inge Muškina
volikogu esimees
Toimetaja: RIINA JOHANNES
24.01.17

25.01.2017.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 43. istung

Päevakord:

 1. Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamine; ettekanne I.Muškina
 2. Narva-Jõesuu linna korteriühistute territooriumil parklate ehitamise ning sissesõidu teede remonttööde teostamise toetamise korra kinnitamine; ettekanne M.Iljin
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2017.a tööplaani kinnitamine; ettekanne  H.Johannes
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe valimine
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 16.12.2016.a. otsuse nr. 158 muutmine
 6. Muud – linnapea M.Iljin`i info (J.Poska 26).

 

 

 

 

Heiki Johannes

volikogu aseesimees

Toimetaja: RIINA JOHANNES
19.12.16
21.12.2016.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 42. istung
 
Päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 99 "Narva-Jõesuu linnas Vabriku tn 12 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine; ettekandja maakorraldaja T.Hütt
 2. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmete kinnitamine; ettekandja linnapea M.Iljin
 3. Narva-Jõesuu linna 2017.aasta eelarve I lugemine, ettekandja finantsjuht A.Jakutova
 4. Narva-Jõesuu linna 2017.aasta eelarve II lugemine ja vastuvõtmine, ettekandja finantsjuht A.Jakutova
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimehe valimine
 
Raivo Murd
volikogu esimees
Toimetaja: RIINA JOHANNES
1.12.16
07.12.2016.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 41. istung
 
Päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu linna 2016.aasta IV lisaeelarve I lugemine, ettekandja finantsjuht A.Jakutova
 2. Narva-Jõesuu linna 2016.aasta IV lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine, ettekandja finantsjuht A.Jakutova
 3. Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolis õppetasu määra kehtestamine, ettekandja finantsjuht A.Jakutova
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.02.2015. a määruse nr 45 „Volikogu esimehele, aseesimehele hüvituse määramine ja linnavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine
 5. Narva-Jõesuu linna 2017.aasta eelarve I lugemine, ettekandja finantsjuht A.Jakutova
 6. Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamise ajutise komisjoni moodustamine, esimehe ja aseesimehe valimine; ettekandja volikogu esimees R.Murd 
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 16.10.2013 otsuse nr 171 „Narva-Jõesuu linnas Adolf Hahni tn 5 munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine; ettekandja maakorraldaja Tatjana Hütt
 8. Linnavara rendile andmine (Metsa 7 kinnistu Adven OÜ-le); ettekandja linnapea M.Iljin
 9. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2016 otsuse nr 117 „Narva-Jõesuu Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" muutmine; ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist O.Batluk
 10. Narva-Jõesuu linna Vabaduse 25 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine; ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist O.Batluk
 11. Projekti „Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" omafinantseeringu kinnitamine; ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist O.Batluk
 12. Narva-Jõesuu linna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 vastuvõtmine; ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialisti Olga Batluk
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
28.11.16

30.11.2016.a algusega kell 17.00 toimub Narva-Jõesuu Meresuu SPA & Hotellis (Aia 48a) Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 40 istung

 

 1. Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla ühinemise osas
 2.  Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla ühinemislepingu ja lisade kinnitamine
 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

 

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

Toimetaja: RIINA JOHANNES
11.11.16

16.11.2016.a algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 39. istung

Päevakord:

 1. Linnapea valimine ja talle töötasu määramine
 2. Umbusalduse avaldamine linnavolikogu aseesimehele
 3. Umbusalduse avaldamine linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehele
 4. Umbusalduse avaldamine linnavolikogu hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehele
 5. Linnavolikogu aseesimehe valimine
 6. Linnavolikogu hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe valimine
 7. Linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe valimine
 8. Linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimehe valimine
 9. Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
 10. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 18.12.2013 otsuse nr 13 „Narva-Jõesuu Linnavolikogu alatiste komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
 11. Esindaja nimetamine Narva-Jõesuu lasteaia „Karikakar" hoolekogusse

 

Raivo Murd
volikogu esimees

Toimetaja: RIINA JOHANNES

26.10.2016.a kell 15.00 toimub Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 38. istung

25.10.16

Päevakorra eelnõu:

 1. Audiitori määramine, ettekandja finantsjuht A.Jakutova
 2. Narva-Jõesuu linna 2016. a kolmanda lisaeelarve I lugemine, ettekandja finantsjuht A.Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linna 2016. a kolmanda lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine, ettekandja finantsjuht A.Jakutova
 4. Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste palgamäärade kehtestamine, ettekandja finantsjuht A.Jakutova
 5. Ehitise peremehetuks tunnistamine, ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist O.Batluk
 6. Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist O.Batluk
 7. Projekti „Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine, ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist O.Batluk
 8. Narva-Jõesuu linna ja MTÜ Tenniseklubi Quardo vahelise rendilepingu lõpetamine, ettekandja linnasekretär M.Sorgus
 9. Narva-Jõesuu Perekodu tegevuse lõpetamine, ettekandja linnasekretär M.Sorgus
 10. Narva-Jõesuu Kultuurikeskuse tegevuse lõpetamine, ettekandja linnasekretär M.Sorgus
 11. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord, ettekandja sotsiaalspetsialist S.Neeme
 12. Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi arengukava 2017-2021 kinnitamine; ettekandja Koduloomuuseumi direktor L.Nikkar
 13. Linnavolikogu alatise õigus- ja korrakaitsekomisjoni tegevuse lõpetamine; ettekandja volikogu esimees R.Murd
 14. Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna ühinemislepingu projekt; ettekandja volikogu esimees R.Murd

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
8.09.16

13.09.2016.a algusega kell 8.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 37. istung

Päevakorra eelnõu:

1. Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu esindaja valimine

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

Toimetaja: RIINA JOHANNES

31.08.2016.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 36. istung

26.08.16

Päevakorra eelnõu:

 1. Narva-Jõesuu linna Kalevi 25 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine; ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist Olga Batluk
 2. Narva-Jõesuu linna Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu kehtestamine; ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist Olga Batluk
 3. Narva-Jõesuu linna Hirve tn 11 ja Hirve tn 13 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine; ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist Olga Batluk
 4. Narva-Jõesuu Metsa tn 9v kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine; ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist Olga Batluk
 5. Narva-Jõesuu linna arengukava 2011-2025 muutmine; ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist Olga Batluk
 6. Narva-Jõesuu ajutiste komisjonide moodustamine ja koosseisu kinnitamine Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna ühinemisläbirääkimisteks; ettekandja volikogu esimees Raivo Murd

Raivo Murd 
esimees

Toimetaja: RIINA JOHANNES

22.06.2016.a. algusega kell 9.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 35. istung

21.06.16

Päevakorra eelnõu:

 

1.      Narva-Jõesuu linna 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, ettekandja finantsjuht Anžela Jakutova, kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees T.Anissimova

2.      Narva-Jõesuu linna 2016. a teise lisaeelarve I lugemine; ettekandja finantsjuht Anžela Jakutova

3.      Narva-Jõesuu linna 2016. a teise lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine; ettekandja finantsjuht Anžela Jakutova

4.      Loa taotlemine Narva-Jõesuu linnas asuva Kalda tn 32a ja Kalda tn 38 kinnistute jagamiseks ja maa sihtotstarbe muutmiseks, ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist Olga Batluk

5.      Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist Olga Batluk

6.      Narva-Jõesuu linnas Jaan Poska tänav L 9 ja Jaan Poska tänav L 10  maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine, ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist Olga Batluk

7.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine Jaan Poska tänav 94, Richard William Gendti põik 1, Aia tänav, ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist Olga Batluk

8.      Narva-Jõesuu linna korteriühistute territooriumil parklate ehitamise ning sissesõidu teede remonttööde teostamise toetamise kord, ettekandja aselinnapea Maksim Iljin

9.      Muud

 

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 34. istung

25.05.16

25.05.2016.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 34. istung

Päevakorra eelnõu:

 1. Seisukoha võtmine Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 147 „Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste alustamiseks" kohta
 2. Seisukoha võtmine Vaivara Vallavolikogu 11.05.2016 otsuse nr 97 „Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse muutmise  ja haldusüksuste piiride muutmise läbirääkimiste alustamiseks" kohta
 3. Muud
  vastus järelepärimisele L.Koidula 19k

 

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

Toimetaja: RIINA JOHANNES

27.04.2016.a. algusega kell 15.00 toimub Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 33. istung

22.04.16

27.04.2016.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 33. istung

Päevakorra projekt:

1. Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi põhimääruse kinnitamine (ettekandja muuseumi juhataja L. Nikkar)

 

Informatsioon:

1. 2016. a suvehooajaks ettevalmistamine (aselinnapea M. Iljin)
2. Haldusreform, mis on suunatud omavalitsuste liitmisele (linnavolikogu esimees R. Murd)
3. Narva-Jõesuu Kooli ja lasteaia „Karikakar" liitmine (linnavalitsuse seisukoht, linnapea I. Tšubenko)

 

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES

13.04.2016.a toimub Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 32. istung

8.04.16

13.04.2016.a algusega kell 16.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 32 istung 

Päevakorra eelnõu:

1. Narva-Jõesuu linna kohalike teede aluse maa munitsipaalomandisse taotlemine; ettekandja maakorraldaja I.Doroš

2. Seadustega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud maakorralduslike küsimuste lahendamise delegeerimine Narva-Jõesuu Linnavalitsusele; ettekandja M.Sorgus

3. Ühissõidukipeatuste nimede määramine; ettekandja aselinnapea M.Iljin

4. Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava heaks kiitmine;ettekandja arengu- ja planeeringuspetsialist O.Batluk

5. Muud

 

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES

30.03.2016.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 31. istung

29.03.16

30.03.2016.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 31. istung

 

Päevakorra eelnõu:

 1. Narva-Jõesuu linna 2016. a I lisaeelarve I lugemine; ettekanne A.Jakutova
 2. Narva-Jõesuu linna 2016. a I lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine; ettekanne A.Jakutova
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruste muutmine; ettekanne M.Sorgus
 4. Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine; ettekanne M.Sorgus
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 102 „Narva-Jõesuu linnas Auga tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine; ettekanne O.Batluk
 6. Narva-Jõesuu Aia tn 37, Aia tn 41a, Aia tn 41, Aia tn 43 kinnistute ja mere vahelise ala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine; ettekanne O.Batluk
 7. Narva-Jõesuu linna kohalike teede nimekirja kinnitamine; ettekanne O.Batluk
 8. Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni moodustamine; ettekanne M.Sorgus
 9. Muud

 

Tatjana Pagajeva
linnavolikogu aseesimees

Toimetaja: RIINA JOHANNES

29.02.2016.a. algusega kell 15.00 toimub Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 30. istung

26.02.16

Päevakorra eelnõu:

 

 1. Narva-Jõesuu linna 2016. a eelarve I lugemine; ettekanne A.Jakutova
 2. Narva-Jõesuu linna 2016.a eelarve II lugemine ja vastuvõtmine; ettekanne A.Jakutova
 3. Linnavara (Nurme 68) rendile andmine; ettekanne M.Iljin
 4. Narva-Jõesuu linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord; ettekanne M.Iljin
 5. Narva-Jõesuu LVK revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine; ettekanne T.Anissimova
 6. Muud

            Vastus saadiku järelepärimisele; I.Tšubenko

 

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

Toimetaja: RIINA JOHANNES

27.01.2016.a algusega kell 15.00 toimub Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 29. istung

22.01.16

Päevakorra eelnõu:

 1. Narva-Jõesuu linna 2016. a eelarve I lugemine; ettekanne A.Jakutova
 2. Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine; ettekanne A.Jakutova
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.02.2015. a määruse nr 45 „Volikogu esimehele, aseesimehele hüvituse määramine ja linnavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine; ettekanne R.Murd
 4. Narva-Jõesuu linnavara eeskiri; ettekanne M.Iljin
 5. Narva-Jõesuu linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord; ettekanne M.Iljin
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 10.12.2000 otsuse nr 18 „Detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine; ettekanne O.Batluk
 7. Narva-Jõesuu Lydia Koidula tn 100a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine; ettekanne O.Batluk
 8. Narva-Jõesuu Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine; ettekanne O.Batluk
 9. Muud
  Vastus saadiku järelepärimisele; M.Sorgus
Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 28. istung toimub 30.12.2015.a kell 13.00

29.12.15

30.12.2015.a. algusega kell 13.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 28. istung

Päevakorra eelnõu:

 1. Ehitise (purskkaev, koordinaadid x:6598463,8; y:729318,7) peremehetuks tunnistamise ja hõivamise menetluse algatamine; ettekanne O.Batluk
 2. Narva-Jõesuu J.Poska 16 kinnistu DP koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja KMSH mittealgatamine; ettekanne O.Batluk
 3. Loa andmine riigihanke „Koolibuss 2016-2018" korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks;  ettekanne M.Iljin
 4. Narva-Jõesuu linna 2016. a eelarve I lugemine; ettekanne
 5. Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamise ajutise komisjoni moodustamine, esimehe ja aseesimehe valimine
 6. Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamise ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.06.2015 otsuse nr 70 „Sihtasutuse Narva-Jõesuu Hooldekodu nõukogu liikmete määramine" tühistamine
 8. Sotsiaalkomisjoni töö aruanne; ettekanne S.Moissejeva
 9. Revisjonikomisjoni töö aruanne; ettekanne T.Anissimova
 10. Hariduse-,kultuuri-ja spordikomisjoni töö aruanne; ettekanne J.Ossipova
 11. Õigus-ja korrakaitsekomisjoni töö aruanne; ettekanne A.Danieljan
 12. Eelarve-ja majanduskomisjoni  töö aruanne; ettekanne T.Pagajeva
 13. Arengu- ja planeeringukomisjoni töö aruanne; ettekanne I.Muškina
 14. Muud

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 27. istung toimub 25.11.2015.a kell 15.00

24.11.15

Päevakorra eelnõu:

 1. Ehitise peremehetuks tunnistamise ja hõivamise menetluse algatamine; ettekanne O.Batluk
 2. Narva-Jõesuu linna 2015. a V lisaeelarve I lugemine; ettekanne A.Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linna 2015. a V lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine; ettekanne A.Jakutova
 4. Nõusoleku andmine hariduslike erivajadustega väikeklassi moodustamiseks Narva-Jõesuu Koolis; ettekanne J.Guljavin
 5. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 91 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 6. Narva-Jõesuu linnas Supeluse tn 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 7. Narva-Jõesuu linnas J.Poska tn 32 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 8. Narva-Jõesuu linnavara eeskiri; ettekanne M.Iljin
 9. Muud

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

Toimetaja: RIINA JOHANNES

28.10.2015.a. algusega kell 15.00 toimub Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 26. istung

27.10.15
28.10.2015.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 26. istung
 
Päevakorra eelnõu:
 
 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2008 määruse nr 105 "Narva- Jõesuu linna lasteaia "Karikakar" töötajate töötasustamise alused" muutmine; ettekanne A.Jakutova
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.01.2015 määruse nr 40 „Narva-Jõesuu linna eelarvest sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord" muutmine; ettekanne S.Neeme
 3. Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava eelnõu projekti „Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine; ettekanne O.Batluk
 4. Narva-Jõesuu linnas Lembitu tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 5. Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 6. Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 12 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 7. Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 16 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 8. Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 28 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 9. Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 46c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 10. Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 48b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 11. Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 74a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 12. Narva-Jõesuu linnas Lydia Koidula tn 86d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 13. Narva-Jõesuu linnas Metsa tn 8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 14. Narva-Jõesuu linnas Metsa tn 8b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 15. Narva-Jõesuu linnas Sepa tn 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 16. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 18 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 17. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 19 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 18. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 20 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 19. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 21 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 20. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 21. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 23 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 22. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 24 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 23. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 81 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 24. Narva-Jõesuu linnas Supelrand R 91 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 25. Narva-Jõesuu linnas Supeluse tn 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 26. Narva-Jõesuu linnas Suur-Lootsi tn 10 munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 27. Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 26 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 28. Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 26b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 29. Narva-Jõesuu linnas Vabriku tn 12 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 30. Narva-Jõesuu linnas Vana tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 31. Narva-Jõesuu linnas Vana tn 3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 32. Narva-Jõesuu linnas Auga tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 33. Narva-Jõesuu linnas Eha tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 34. Narva-Jõesuu linnas J.Poska tn 32 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 35. Narva-Jõesuu linnas Jõe tn 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 36. Muud
- munitsipaalvara kasutamine
- investeeringute ettepanekud 2014-2015
- haldusreform – info
- pagulased - info
 
  
Raivo Murd
linnavolikogu esimees
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES

30.09.2015.a. algusega kell 14.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 25. istung

29.09.15

Päevakorra eelnõu:

 

 1. Narva-Jõesuu linna 2015.a IV lisaeelarve I lugemine; ettekanne A.Jakutova
 2. Narva-Jõesuu linna 2015.a IV lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine; ettekanne A.Jakutova
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu, linnapea ja linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord; ettekanne M.Sorgus
 4. Narva-Jõesuu linna arengukava 2011-2025 muutmine; ettekanne O.Batluk 

 5. Muud

Raivo Murd
Volikogu esimees

 

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
24.08.15

26.08.2015.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 24. istung

 

Päevakorra eelnõu:

 1. Narva-Jõesuu linna 2015.a III lisaeelarve I lugemine: ettekanne A.Jakutova
 2. Narva-Jõesuu linna 2015.a III lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine; ettekanne A.Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linna Kalda tn 30 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne I.Doroš
 4. Narva-Jõesuu linna Karja tn 25 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne  I.Doroš
 5. Narva-Jõesuu linna Kesk tn 3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine; ettekanne  I.Doroš
 6. Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine;ettekanne  I.Doroš
 7. Narva-Jõesuu linna arengukava 2015-2025; ettekanne O.Batluk
 8. Muud

     - info Narva-Jõesuu linna 2015. aasta eelarve alaeelarvete põhitegevuse kulude tegemise ajalise piiramise kohta: info A.Jakutova 

 

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

Toimetaja: RIINA JOHANNES

08.06.2015.a. algusega kell 9.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 22. istung

8.06.15

 

08.06.2015.a. algusega kell 9.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 22. istung

 

 

Päevakorra eelnõu:

 

 1. Projekti "Small ports every 30 miles apart - Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine ; ettekanne I.Tšubenko

 

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

Toimetaja: RIINA JOHANNES
22.05.15

27.05.2015.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 21. istung

 
Päevakorra eelnõu:
 1. Narva-Jõesuu linna 2015.a II lisaeelarve I lugemine; ettekanne A.Jakutova 
 2. Narva-Jõesuu linna 2015.a II lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine; ettekanne A.Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linnavalitsuse täiendava liikme kinnitamine; ettekanne I.Tšubenko
 4. Narva-Jõesuu LVK hariduse-,kultuuri-ja spordikomisjoni koosseisu muutmine; ettekanne J.Ossipova
 5. Narva-Jõesuu LVK 29.04.2012 määruse nr 74 „Müügikoha hooajalise laiendamise ja hooajalise müügikoha paigaldamise kord" tühisuse kindlakstegemine; ettekanne M.Sorgus 
 6. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad; ettekanne S.Neeme
 7. Narva-Jõesuu linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise korra muutmine; ettekanne M.Sorgus
 8. Muud 
 
 
Raivo Murd
linnavolikogu esimees
 
 
Toimetaja: RIINA JOHANNES
23.04.15

Päevakorra eelnõu:

 1. Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2025 kinnitamine; ettekanne I.Tšubenko
 2. Narva-Jõesuu linna 2015.a I lisaeelarve I lugemine; ettekanne A.Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linna 2015.a I lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine; ettekanne A.Jakutova
 4. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse palgajuhendi muutmine; ettekanne A.Jakutova
 5. Volituste andmine hanke „Kasutatud eskavaator-laaduri ostmine" hankelepingu sõlmimiseks; ettekanne I.Tšubenko
 6. Narva-Jõesuu LVK hariduse-,kultuuri-ja spordikomisjoni koosseisu muutmine; ettekanne J.Ossipova
 7. Narva-Jõesuu LVK hariduse-,kultuuri-ja spordikomisjoni aseesimehe valimine
 8. Vastus H.Johannese järelepärimisele; T.Pagajeva
 9. Vastus K.Kekki järelepärimisele; I.Tšubenko
 10. Narva-Jõesuu linna kinnistuste register; info I.Tšubenk
 11. Muud 

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
23.03.15

Päevakorra eelnõu:

 1. Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2025 kinnitamine; ettekanne I.Tšubenko
 2. Narva-Jõesuu Keskkooli riigieelarvest finantseeritavate juhtkonna ja õpetajate koosseisu kinnitamine; ettekanne A.Jakutova
 3. Narva-Jõesuu Keskkooli riigieelarvest finantseeritavate juhtkonna ja õpetajate töötasu alammäärade kehtestamine ning töötasustamise alused; ettekanne A.Jakutova
 4. Narva-Jõesuu LVK 28.01.2015 määruse nr 42 „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine; ettekanne I.Tšubenko
 5. Narva-Jõesuu LVK 27.11.2013 määruse nr 2 „Parkimistasu Narva-Jõesuu linnas" muutmine; ettekanne M.Sorgus
 6. Narva-Jõesuu linna L.Koidula 14 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala DP algatamine ning DP realiseerimisega kaasneva KSH algatamata jätmine; ettekanne N.Sameli
 7. Narva-Jõesuu linna Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala DP algatamine ning DP realiseerimisega kaasneva KSH algatamata jätmine; ettekanne N.Sameli
 8. Muud 

Info

 • aselinnapea
 • linnavara
 • valmistumine suvehooajaks

      

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
20.02.15

 

25.02.2015.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 18. istung

Päevakorra eelnõu:

 1. Narva-Jõesuu Kooli põhimääruse kehtestamine; ettekanne J.Guljavin
 2. Narva-Jõesuu LVK revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine; ettekanne T.Anissimova
 3. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmele umbusalduse avaldamine
 4. Volikogu esimehele, aseesimehele hüvitise määramine ja linnavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse ja maksmise korra kehtestamine; ettekanne M.Sorgus
 5. Narva-Jõesuu linna 2015.a. eelarve I lugemine; ettekanne A.Jakutova
 6. Narva-Jõesuu linna 2015.a. eelarve II lugemine ja vastuvõtmine; ettekanne A.Jakutova
 7. Muud 

Info

 • Nordeconi AS-i pakkumine
 • koostööettepanek Investment Agency poolt
 • viilhalli (paadisadam) hange
 • Kuursaal

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

Toimetaja: RIINA JOHANNES
23.01.15

28.01.2015.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 17. istung

Päevakorra eelnõu:

 1. Narva-Jõesuu linna 2015.a. eelarve I lugemine; ettekanne A.Jakutova
 2. Mittetulundusühingusse Eesti Muusikakoolide Liit astumine; ettekanne A.Jakutova
 3. Narva-Jõesuu LVK 17.12.2008 määruse nr 105 „Narva-Jõesuu linna lasteaia "Karikakar" töötajate töötasustamise alused" muutmine; ettekanne A.Jakutova
 4. Narva-Jõesuu LVK  17.12.2008 määruse nr 107 "Narva-Jõesuu linna kultuuriasutuste töötajate  palgakorralduse alused" muutmine; ettekanne A.Jakutov
 5. Narva-Jõesuu LVK 29.01.2014 määruse nr 7 "Narva- Jõesuu Keskkooli töötajate (v.a. pedagoogid) töötasustamise alused" muutmine; ettekanne A.Jakutova
 6. Narva-Jõesuu linna eelarvest sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord; ettekanne S.Neeme
 7. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine ja liikmete kinnitamine; ettekanne M.Sorgus
 8. Narva-Jõesuu LVK 26.06.2013 otsuse nr 164 "Narva-Jõesuu LVK liikmete ja mandaatide arvu,valimisringkondade arvu ja piiride ning valimiskomisjoni koosseisu määramine"  muutmine; ettekanne M.Sorgus
 9. Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine ja koosseisu kinnitamine; ettekanne A.Jakutova
 10. Narva-Jõesuu linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis; ettekanne M.Sorgus
 11. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse palgajuhendi muutmine; ettekanne M.Sorgus
 12. Volikogu esimehele, aseesimehele hüvitise määramine ja linnavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse ja maksmise korra kehtestamine; ettekanne M.Sorgus
 13. Narva-Jõesuu Linnavolikogu arengu-ja planeeringukomisjoni koosseisu kinnitamine; ettekanne I.Muškina
 14. Muud 
 • Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamise ajutise komisjoni esimehe info

 

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

Toimetaja: RIINA JOHANNES
7.01.15

30.12.2014.a. algusega kell 14.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 16. istung

Päevakorra eelnõu:

 

 1. Narva-Jõesuu linnavolikogu esimehe valimine
 2. Narva-Jõesuu linnavolikogu aseesimehe valimine
 3. Narva-Jõesuu linnavolikogu arengu-ja planeeringukomisjoni esimehe valimine
 4. Esindaja ja tema asendusliikme tagasikutsumine ning esindaja ja asendaja nimetamine  Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ning esindaja tagasikutsumine ja esindaja nimetamine Eesti Linnade Liidu volikogusse
 5. Esindaja ja tema asendusliikme tagasikutsumine ning esindaja ja tema asendaja nimetamine IVOL-i üldkogusse 

Aleksandr Žignovski
linnavolikogu vanim liige linnavolikogu esimehe ülesannetes

Toimetaja: RIINA JOHANNES
17.12.14

17.12.2014.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 15. istung

Päevakorra eelnõu:

 1. Narva-Jõesuu linna 2014.a. kuuenda lisaeelarve I lugemine; ettekanne A.Jakutova
 2. Narva-Jõesuu linna 2014.a. kuuenda lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine; ettekanne A.Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine ja koosseisu kinnitamine; ettekanne A.Jakutova
 4. Narva-Jõesuu lasteaia "Karikakar" lapsevanema osalustasu määra suuruse kehtestamine; ettekanne A.Jakutova
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 23.02.2011 määruse nr 45 "Narva-Jõesuu linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord" muutmine; ettekanne A.Jakutova
 6. Narva-Jõesuu linnavolikogu 29.01.2014 määruse nr 7 "Narva- Jõesuu Keskkooli töötajate (v.a. pedagoogid) töötasustamise alused" muutmine; ettekanne A.Jakutova
 7. Narva-Jõesuu linna 2015.a eelarve I lugemine; ettekanne A.Jakutova
 8. Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamise ajutise komisjoni moodustamine, esimehe ja aseesimehe valimine
 9. Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamise ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine
 10. Narva-Jõesuu linna J.Poska 72 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine; ettekanne N.Sameli
 11. Narva-Jõesuu linna Linda 10, Linda 10c kinnistu ja nendega piirneva reformimata maa-ala DP koostamise algatamine; ettekanne N.Sameli
 12. Narva-Jõesuu LVK õigus- ja korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine; ettekanne A.Danieljan
 13. Vastus I.Muškina järelepärimisele; K.Kekki
 14. Umbusalduse avaldamine arengu-ja planeeringukomisjoni esimehele I.Moškovile
 15. Umbusalduse avaldamine linnavolikogu aseesimehele I.Moškovile
 16. Umbusalduse avaldamine linnavolikogu esimehele H.Johannesele
 17. Muud 
 • Narva-Jõesuu LVK hariduse-,kultuuri-ja spordikomisjoni töö aruanne
 • Narva-Jõesuu LVK õigus-ja korrakaitsekomisjoni töö aruanne
 • Narva-Jõesuu LVK arengu- ja planeeringukomisjoni töö aruanne
 • Narva-Jõesuu LVK sotsiaalkomisjoni töö aruanne

 

Heiki Johannes

linnavolikogu esimees

 

Hariduse-,kultuuri-ja spordikomisjoni koosolek toimub 12.12. kell 13 Barracuda Caffe`s

Sotsiaalkomisjoni koosolek toimub 15.12. kell 12 volikogu saalis

Õigus-ja korrakaitsekomisjoni koosolek toimub 15.12. kell 14 volikogu saalis

Eelarve-ja majanduskomisjoni koosolek toimub 15.12. kell 16 volikogu saalis

Arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek toimub 12.12. kell 17 Kesk 3 saalis

Toimetaja: RIINA JOHANNES
24.11.14

26.11.2014.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 14. istung

Päevakorra eelnõu:

 1. Volituste andmine hanke „Narva-Jõesuu linnale kallurauto soetamine" hankelepingu sõlmimiseks; ettekanne A.Jakutova
 2. Narva-Jõesuu linna J.Poska 72 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine; ettekanne N.Sameli
 3. Narva-Jõesuu linna Vabaduse 40 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine; ettekanne N.Sameli
 4. Narva-Jõesuu linna Kalevi 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine; ettekanne N.Sameli
 5. Sadama nime määramine; ettekanne M.Sorgus
 6. Narva-Jõesuu LVK sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine; ettekanne S.Moissejeva
 7. Linnapeale lisatasu määramine; ettekanne H.Johannes
 8. Narva-Jõesuu LVK eelarve-ja majanduskomisjoni töö aruanne; ettekanne T.Pagajeva
 9. Muud

 

Heiki Johannes

Linnavolikogu esimees

 

Hariduse-,kultuuri-ja spordikomisjoni koosolek toimub 21.11. kell 14 volikogu saalis

Sotsiaalkomisjoni koosolek toimub 24.11. kell 12 volikogu saalis

Õigus-ja korrakaitsekomisjoni koosolek toimub 24.11. kell 14 volikogu saalis

Eelarve-ja majanduskomisjoni koosolek toimub 24.11. kell 16 volikogu saalis

Arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek toimub 24.11. kell 17 volikogu saalis

Toimetaja: RIINA JOHANNES
24.10.14

29.10.2014.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 13. istung

Päevakorra eelnõu:

 1. Narva-Jõesuu linnavalitsuse täiendavate liikmete kinnitamine; ettekanne I.Tšubenko
 2. Narva-Jõesuu linna 2014.a. V lisaeelarve esimene lugemine, ettekanne A.Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linna 2014.a. V lisaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine, ettekanne A.Jakutova
 4. Narva-Jõesuu linna arengukava 2011-2025 eelarvestrateegia vastuvõtmine aastateks 2015-2018, ettekanne A.Jakutova
 5. Muud    

-       reservfondi kasutamine, info A.Jakutova

-       Metsa 11 maa erastamine, info O.Batluk

-       2014.a linnapäevade eelarve, info I.Tšubenko

-       IVOL-i liikmemaks, info I.Tšubenko

-       õigeusu kiriku piirdeaed (Koidu 6), info I.Tšubenko

      

Heiki Johannes

Linnavolikogu esimees

 

 • Sotsiaalkomisjoni koosolek toimub 27.10. kell 12 volikogu saalis
 • Eelarve-ja majanduskomisjoni ning Hariduse-,kultuuri-ja spordikomisjoni ühine koosolek toimub 27.10. kell 16 volikogu saalis
 • Õigus-ja korrakaitsekomisjoni koosolek toimub 27.10. kell 13 volikogu saalis
 • Arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek toimub 27.10. kell 17 volikogu saalis

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
18.09.14

24.09.2014.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 12. istung

Päevakorra eelnõu:

 1. Narva-Jõesuu linna 2014.a. IV lisaeelarve esimene lugemine, ettekanne A.Jakutova
 2. Narva-Jõesuu linna 2014.a. IV lisaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine, ettekanne A.Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linnavalitsuse koosseisu täiendamine; ettekanne I.Tšubenko
 4. Narva-Jõesuu linna arengukava muutmise arutelu;
 5. Muud    

-       teede remont, info

-       veemajandusprojekt, info

 

     

Heiki Johannes

Linnavolikogu esimees

 

Hariduse-,kultuuri-ja spordikomisjoni koosolek toimub 19.09. kell 14 Valges saalis, Kesk 3

Sotsiaalkomisjoni koosolek toimub 22.09. kell 12 volikogu saalis

Eelarve-ja majanduskomisjoni koosolek toimub 22.09. kell 16 volikogu saalis

Õigus-ja korrakaitsekomisjoni koosolek toimub 22.09. kell 13 volikogu saalis

 Arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek toimub 22.09. kell 17 volikogu saalis

 

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES
24.04.14

Päevakorra eelnõu:

 1. Puude raiumiseks loa andmise kord; ettekanne A.Palmberg
 2. Suur-Lootsi 1; info M.Lee
 3. Narva-Jõesuu linna 2014.a. II lisaeelarve esimene lugemine, ettekanne A.Jakutova
 4. Narva-Jõesuu linna 2014.a. II lisaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine, ettekanne A.Jakutova
 5. Avaliku korra eeskiri Narva-Jõesuu linnas; ettekanne V.Stepanova
 6. Huvide deklareerimine ; ettekanne V.Stepanova
 7. Jaoskonnakomisjoni moodustamine – EP valimised 2014.a; ettekanne V.Stepanova
 8. Narva-Jõesuu linna L.Koidula 107 kinnistu DP algatamine ja DP realiseerimisega kaasneva     KMSH   algatamata jätmine; ettekanne N.Sameli
 9.  Narva-Jõesuu linna hallatava asutuse „Narva-Jõesuu linna sadam" asutamine ja põhimääruse kinnitamine; ettekanne K.Kekki
 10. Narva-Jõesuu linna veemajandusprojekt puurkaevupumplate rekonstrueerimiseks KM hindamise algatamata jätmine; ettekanne K.Kekki
 11. Suvehooajaks valmistumine; info K.Kekki, A.Kuzmin
 12. Muud    

Heiki Johannes

Linnavolikogu esimees

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES